توسعه سازمان ها و باشگاهها با ارتقاء سطح مهارت فنی مدیران ورزشی

ارتقاء سطح مهارت فنی مدیران ورزشی موجب پویایی و توسعه سازمان ها و باشگاههای ورزشی میشود.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،در دهه های اخیر، مدیران ورزشی براي اداره  مؤثر سازمان هاي تحت سرپرستی با مشـکلاتی مواجـه شـده انـد. تجـاری شـدن ورزش و رشد باشگاههاي خصوصی، ارتقای سطح آگاهی های جامعه و بـالارفتن سـطح انتظـارات و توقعـات ورزشـکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی، تحولات جهانی، افزایش هزینه های ورزشـی و کمبـود بودجـه و همچنـین مقـررات دست و پاگیر دولتی، مدیران را بر آن داشته تا خود را با شرایط جدید تطبیق داده و عملکرد مدیریتی را بهبود بخشند. برخی غالباً با این استدلال که مـدیریت امـری ذاتـی و تجربـی است و با آموزش مهارت های تخصصی تفاوت دارد، از نقش آموزش در مدیریت غفلت می ورزند.

امـا متخصصـان علم مدیریت مهارت های متنوعی را برای مدیران ارائه داده اند که میتوان به مهـارت هـای فنـی، ادراکـی، انسـانی، حرفـه ای، آموزشی، اداری، مهارت طراحی و حل مسأله و مهارت تشخیص و توانایی هایی همچون تحصیلات، شخصـیت، تصـمیم گیـری و توانایی جذب حمایت های مردمی و برقراری ارتباطات مؤثر با افراد و نهادها اشاره نمود. مهارت فنی معمولی تـرین و رایج ترین مهارت ها برای مدیران به ویژه مدیران عملیاتی به شمار می آید.

همه مدیران اجرایی در ورزش بـرای موفقیـت و عملکرد موثرتر باید به مسائل فنی و تخصصی ورزش مانند برنامه ریزی مسـابقات ورزشـی، شـیوه هـای مـدیریت اماکن و تأسیسات و تجهیزات ورزشی، آشنائی به آیین نامه ها و بخشنامه های ورزشی، شیوه های جذب ورزشـکاران و ارتبـاط موثر  با آنان، جذب حمایت های مردمی و شیوه های برگزاری منظم مسـابقات تسـلط کامـل داشـته باشند.

معیارهای پیشنهادی مهارت فنی مدیران ورزشی که آثار آن در مجموع موجب پویایی سازمان ها و باشگاههاي ورزشی میگردد در ذیل معرفی میکنیم :

۱٫ نظارت بر اجرای تقویم ورزشی هدف گذاری، افزایش قابلیت برنامه ریزی، اجراي برنامه های مصوب، کاهش در هزینه و اتلاف وقت
۲٫ مدیریت تاسیسات ورزشی
استفاده بهینه از فضاها و امکانات  براساس عدالت و شایستگی
۳٫ سازماندهی مسابقات و اردوهای ورزشی
افزایش قابلیت برنامه ریزی، برگزاری منظم مسابقات و توسعه ورزش
۴٫ توانایی جذب کمک هاي مالی افزایش در کیفیت خدمات، امنیت، افزایش رضایت، جذب ورزشکار
۵٫ شناخت تجهیزات ورزشی
ارائه مشاوره مناسب، کاهش هزینه های غیر ضروری، استفاده از تجهیزات استاندارد

بنابراین برای مدیران ورزشی، مهارت فنی یکی از موثرترین عوامل در موفقیت و عملکرد تلقی می شود.

امیدواریم در ارزیابی مدیران ورزشی و نقد آنان از معیارهای اصولی و علمی در جهت رشد و توسعه ورزشی استفاده شود نه در جهت منافع شخصی و سیاسی و تبلیغاتی و …

به قلم مرتضی اسدپور
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
فعال رسانه و ورزشی