چرا بازار تربیت بدنی در ایران داغ نیست؟

بر اساس یک پژوهش علل نبود بازار کار مناسب برای دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی و بهترین راهکار برای برون رفت از این مسئله ارائه شد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،طبق پژوهش صورت گرفته تحت عنوان «نظام اشتغال دانش موختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی سازی» نبود بازار کار برای فارغ التحصیلان علوم ورزشی در نظام آموزش عالی از یک طرف و ضعف های علمی و تکنولوژیک در صنعت ورزش و سازمان های ورزشی در کشور از سوی دیگر سبب شده است تا توسعه علمی و اقتصادی ورزش به طور عام و اشتغال فارغ التحصیلان در ورزش به صورت خاص، مسئله ای مهم و راهبردی تلقی شود و از این رو بازنگری در سیستم آموزش، هدایت و اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی و تحلیل محیط اشتغال در ورزش کشور ضرورت دارد.

محورهای تحلیلی این پژوهش شامل ابعاد تحصیلی شغلی فارغ التحصیلان، ظرفیت های کارآفرینی و اشتغالزایی صنعت ورزش، خصوصی سازی، تحلیل ساختاری راهبردی بوده و ابعاد تحصیلی شغلی فارغ التحصیلان شامل مسیر تحصیلی-شغلی، گروه بندی به لحاظ قابلیت های اشتغال و کارآفرینی، شایستگی های کانونی شغلی، امید به اشتغال، شاخص انتظار اشتغال، شاخص گذار از تحصیل به کار، روش های اشتغال، ادراک دانشجویان از موانع اشتغال و مسیرهای شغلی است.

ظرفیت های کارآفرینی و اشتغالزایی صنعت ورزش

در پژوهش مربوطه، ظرفیت های کارآفرینی و اشتغالزایی صنعت ورزش نیز در محورهای انواع مشاغل ورزشی، ظرفیت های اشتغالزایی در رشته های ورزشی، ظرفیت های اشتغالزایی در رشته های علوم ورزشی، ظرفیت های اشتغالزایی در رشته گرایش های اصلی علوم ورزشی، ظرفیت های موجود در بخش های مختلف بازار و صنعت ورزش، ظرفیت های موجود در سطوح ورزش کشور، ظرفیت های موجود در سطوح ورزش کشور، ظرفیت های موجود در سازمان ها و نهادهای ورزشی، ظرفیت های نهادی برای مجوزهای انواع کسب و کارهای مرتبط با ورزش، ارزیابی شد.

یافته های بخش خصوصی سازی دربرگیرنده وضعیت انواع روش های خصوصی سازی در حوزه ورزش، محورهای واگذاری و خصوصی سازی در بخش های دولتی ورزش و چالش های مراحل خصوصی سازی در ورزش بود. همچنین تحلیل ساختاری راهبردی شامل سه بخش تحلیل ساختاری، تحلیل راهبردی و الگوی تقسیم کار ملی و بین سازمانی و تحلیل راهبردی شامل محورها، قابلیت ها، چالش ها، اهداف و استراتژی های توسعه اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی بود.

بهترین راهبرد توسعه اشتغالزایی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی

یافته های کلی این پژوهش نشان می دهد که اکوسیستم اشتغال فارغ التحصیلان تربیت بدنی از نظامندی و کارآمدی مناسبی برخوردار نیست و خصوصی سازی علی رغم نداشتن سابقه مناسب در کشور اما به عنوان بهترین راهبرد توسعه اشتغالزایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش «نظام اشتغال دانش موختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی سازی» که از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، علاوه بر این به صورت کلی و بر مبانی چارچوب تحلیلی طرح و یافته ها می توان گفت که در توسعه اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی ابتدا باید به تغییر نقش ها در یک فرآیند از دانشجویی به فارغ التحصیلی، جویای کار و شاغل به صورت محوری توجه داشت و سپس باید ارتباط ساختاری-کارکردی بین محیط های مربوط به هر یک از این نقش ها (از دانشگاه تا صنعت) تقویت شود.