بازی در فضاهای مجازی مهمترین فعالیت مسئولین ورزشی !

مسئولین ورزشی بدون تیم عکاسی فضاهای مجازی هیچ حرکتی ندارند یا اینکه اگر خودشان به مراسم بازدیدی مسابقه ای بردند تمام تفکر آنها در تهیه انواع عکس ها و نصب انواع بنرهای تبلیغاتی می باشد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،متاسفانه بیشترین فعالیت مسئولین ورزشی شهرهای مازندران بازی در فضاهای مجازی، تهیه انواع عکس ها در رسانه ها، گروه ها شده است.

مسئولین ورزشی بدون تیم عکاسی فضاهای مجازی هیچ حرکتی ندارند یا اینکه اگر خودشان به مراسم بازدیدی مسابقه ای بردند تمام تفکر آنها در تهیه انواع عکس ها و نصب انواع بنرهای تبلیغاتی می باشد.

نتیجه تصویری برای بازی در فضاهای مجازی

 شایسته است مسئولین ورزش شهرها بدنبال خدمات رسانی به جامعه ورزشی باشند.
هرچه که مدیرکل ورزش جوانان بدور از هیاهو تبلیغات بازی در فضاهای ورزشی بدور است همواره چراغ خاموش بدنبال خدمت به ورزش مازندران است. اما بعضی از روسای ادارات، هیات ها همه انرژی خود را در مسیر کارهای تبلیغات ساماندهی می کنند.
البته همین مسئولین هیچگونه ارتباطی با خبرنگاران ورزشی ندارند. چون فقط و فقط عاشق ارسال انواع عکس ها در فضاهای مجازی هستند. این ها بدرد شاگرد عکاسی می خورند نه مدیریت ورزشی.