تاریخ: ۱۶:۲۵ :: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
نام نویسنده: سیده روجا شجری

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس قصد دارد بهره‌برداری از سالن بدنسازی مجموعه ورزشی درفشی‌فر را طبق مزایده‌ای واگذار کند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در نظر دارد بهره‌برداری از سالن بدنسازی  به انضمام بوفه و کلیه تاسیسات و امکانات جانبی واقع در مجموعه شهید درفشی فر را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت پرسپولیس به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک ۸ تلفن: ۸۸۶۲۳۲۲۴
موضوع مزایده: بهره‌برداری از سالن بدنسازی  بانضمام بوفه و کلیه تاسیسات وامکانات جانبی در مجموعه ورزشی شهید درفشی فر
مبلغ پایه کارشناسی(مزایده):   پنج میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۶۴۰/۵) ریال.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  مبلغ تضمین شرکت در مزایده  دویست و  هشتاد و دو  میلیون ریال( ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۲) ریال به صورت یکی از موارد ذیل:

الف– ضمانتنامه بانکی ./ب- ضمانتنامه های صادر شده از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ./ ج-ضمانت نامه بانکی کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۳۶۸۹۶۵ – شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷- شماره ثبت۶۴۷۲ )

مدت  بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ قرارداد به مدت یکسال شمسی. استان تهران ، شهر تهران. بلوار آیت الله کاشانی، مجموعه درفشی فر .
زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰) روز سه شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ لغایت روزشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۹۶
آدرس محل دریافت اسناد : تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک ۸-   معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی شرکت.
آدرس محل تسلیم پیشنهادها: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک ۸-  واحد حراست شرکت.
مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیون)ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۵۵۹۰۰۱۰۰۲  بانک ملی شعبه ولنجک         بنام تمرکز وجوه اختصاصی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: حداکثر تا پایان ساعت ۱۶:۰۰ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ  ۲۶/۱۰/۹۶ خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت: پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰روز  چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ در کمیسیون مزایده باز و خوانده می‌شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف ،ب و ج) بازگشایی می‌شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند ۹ آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* بازگشایی پاکات با پیشنهاد  سه مزایده‌گر انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.

* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‌گزار ایجاد نمی‌نماید.

* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

/فارس

پاسخی بگذارید