یکی ازموضوعات مهم درپزشکی –ورزشی
تاریخ: ۱۹:۲۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
نام نویسنده: علی احمدی
نسخه ورزشی چیست؟

تمرین درمانی همانند دارو درمانی برای بیماران تجویزمی شود و باید توسط یک متخصص علوم ورزشی نوع فعالیت، مدت، شدت ،زمان استفاده و… در آن مشخص شده باشد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،یکی ازموضوعات مهم درپزشکی –ورزشی علاوه بردارودرمانی انجام فعالیتهای ورزشی متناسب بانوع بیماری است که این امرتوجه پزشکان رابه حرکت درمانی وتجویزنسخه ورزشی جلب کرده است سوئد اولین کشور دنیاست که فعالیت ورزشی را به صورت نسخه ورزشی در اختیار بیماران قرار می دهد. به عبارت دیگر زمانی که بیمار به کلینیک درمانی مراجعه می کند پزشک می تواند بر اساس تشخیص بیماری به عنوان درمان و یا پیشگیری به بیمار خود نسخه ورزشی تجویز نماید.
در واقع نسخه ورزشی شامل دستورات ورزشی منظمی است که پزشک برای کاهش نیاز بیمار به دارو یا در بعضی موارد به عنوان جایگزین درمان دارویی به بیمار ارائه می دهد.می توان گفت ورزش و حرکت درمانی برای بیماری خاصی تجویز می شود از جمله آرتروز، دیابت، افسردگی، اضطراب، آسم وغیره . نسخه ورزشی اصول اجرای مربوط به خود را دارد. تمرین درمانی همانند دارو درمانی برای بیماران تجویزمی شود و باید توسط یک متخصص علوم ورزشی نوع فعالیت، مدت، شدت ،زمان استفاده و… در آن مشخص شده باشد. دادن یک کپی  ازبرنامه تمرین به بیمار و اینکه یک ورزش خاص را تا آخر عمر انجام دهد باعث سرخوردگی بیمار می گردد.به عنوان مثال شخص یک حرکت را هزار بار انجام دهد این امرباعث عدم تداوم انجام حرکت درمانی وقطع برنامه تمرین خواهدشد. درانجام فعالیتهای ورزشی بدون نظارت یک متخصص علوم ورزشی  این امکان وجودداردکه بیمارحرکات ورزشی  مربوطه را درست انجام ندهد و چه بسا بصورت آسیب زاانجام دهد.نسخه ورزشی تجویز شده برای هر فرد با احتیاط زیاد و با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی فرد،آمادگی جسمانی، داروهای مصرفی، نوع بیماری، اهداف فردی، صفات رفتاری و سلایق ورزشی تجویز می شود.

اجزاء یک دستورالعمل ( نسخه ) ورزشی یا تمرین درمانی
۱- روش : (method)انتخاب نوع فعالیت ورزشی است. انتخاب روش یک فعالیت ورزشی براساس نتایج موردنظر و توجه بر روی ورزشهایی که احتمال بیشتری به ادامه آن توسط فرد وجود دارد و نیز میزان لذتبخش بودن آن، صورت می گیرد.
۲- شدت Intensity : سختی نسبی فیزیولوژیک فعالیت ورزشی است
۳- مدتDuration : طول هر جلسه از فعالیت ورزشی
۴- تکرار Frequency : تعداد جلسات فعالیت ورزشی در روز و در هفته
۵- پیشرفت progression : افزایش در فعالیت طی انجام فعالیت ورزشی که ناشی از سازگاری می باشد.
این ۵ جزء اساسی در هنگام طراحی تمرین یا نسخه ورزشی در همه سنین و درهمه سطوح آمادگی به کار برده می شود که انجام آن موجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شود با انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر وازنظرجسمانی وروانی تواناتر می شود که این امردربهبودسریع تربیمارودربازگشت به زندگی عادی وکسب سلامتی وی سهم بسزایی دارد.

 

ناصرصداقتی پور

مدرس تربیت بدنی

پاسخی بگذارید