تاریخ: ۱۷:۲۵ :: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
نام نویسنده: sobhan

هفته گذشته حبیب حسین زادگان مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان مازندران طی حکمی مجتبی رضایی ازجوانان کوشا وخوش نام خطه شرق استان مازندران را بعنوان سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان نکا منصوب نمود.   به گزارش مازند اسپرت ؛ بنظرمیرسد این انتصاب بازدهی بسیارمثبتی برای شهرستا ن نکا داشته باشد . درحال حاضر قریب به […]

aaهفته گذشته حبیب حسین زادگان مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان مازندران طی حکمی مجتبی رضایی ازجوانان کوشا وخوش نام خطه شرق استان مازندران را بعنوان سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان نکا منصوب نمود.

 

به گزارش مازند اسپرت ؛ بنظرمیرسد این انتصاب بازدهی بسیارمثبتی برای شهرستا ن نکا داشته باشد . درحال حاضر قریب به دوسال است که حسین زادگان عهد ه دار سمت مدیرکلی اداره ورزش وجوانان است

دراین دوسال تغیرات زیادی ازمرکز استان گرفته تا شهرستان نوشهر درپستهای مختلف اعمال گردید .

نکته جالب اینجاست که اگرموفقیتی درطول سالهای گذشته نصیب استان مازندران درتورنمتهای کشوری وجهانی شده است از آن شرق استان مازندران وغرب استان مازندران از چالوس تارامسر جز موفقیت اخیرفرزان عاشورزاده ، مجتبی خدابخشی ، مجتبی گلیج در مسابقات انفرادی عنوان قابل ذکری را بدست نیاورده است

وبنظرمیرسد بالاخصدرمسابقات تیمی این بخش ازاستان درخواب فرورفته است .به طوری که دراکثر مسابقات معتبراستانی نهایتا دو یا سه نماینده از این بخش شرکت میکنند وموفقیتی هم حاصل نمیشود

باتوجه به این تفاسیرباید این سوال را ازمدیر کل اداره ورزش وجوانان استان مازندران پرسید که چرا تمامی تغیرات اعم از روسای ادرات ورزش وجوانان شهرستانهای مختلف وزیرمجموعه آنان درشرق استان اعمال شده است وجز حضور شهرام کیا کجوری درنوشهر تغیر دیگری درغرب استان حاصل نشده است ؟

آیا به نظرنمیرسد این بخش از استان مازندران که همیشه نسبت به شرق بابی مهری مواجه شده است

وامکانات ورزشی بسیارکمی بالاخص درشهرستان رامسر دارد با شوک وترزیق نیروهای جدید درزیرمجموعه خودمواجه شود آیا نیازی نیست که نظارت بهتری بر این شهر ها بالاخص چالوس ورامسر اعمال گردد .حقیقتا بایدگفت چه اتفاقی افتاده است که حسین زادگان از غرب استان مازندران غافل است واز یادبرده است که این بخش نیازمند تغیر وتحولاتی است

آیا پافشارهای فرمانداران ومجموعه ورزشی شهرستانهای مختلف شرق استان بیش از شهرستانهایی غرب استان است و آیا دلایل دیگری به غیر ا ز مسائل ورزشی حاصل تغیرات شرق استان مازندران بوده است ؟

حال اگر به دیدگاه مدیرکل محترم استان مازندران تغییر چاره ساز این شهر ها نیست چه اتفاقی بایدبیافتد که این شهر ها ازخو اب طولانی که در آن فرورفته اندبیدارشوند .

بعنوان مثال میخواهم مقایسه ای میان توانمندیهای غرب استان مازندران وشرق استان گیلان دربخش ساحلی انجام د هم .

چندروزپیش همانطوری دراین نشریه به آن اشاره شده است تورنمت والیبال ساحلی با حضور ده تیم از افسانقاط استان گیلان ومازندران در ساحل ارغوان واجارگاه برگزارشد . زمینی مجهز به امکانات والیبال ساحلی و باجوایزی قریب به پنج میلیون تومان این مسابقات برگزارشد و به اغیرازحضور بازیکنان مطرح این خطه بایدگفت چهره های جدیدی دراین رشته معرفی شد وشهرواجارگاه که بخش کوچکی از شهرستان رودسر است توانمندیهای خود را دراین رشته به نمایش گذاشت .

اکثر این بازیکنان درتورنمت های دیگری که درسطح کشوربرگزارمیشودشرکت میکنند وبه موفقیتهای خوبی رسیده اند

دررشته فوتبال ساحلی نیز تیم خزررودسر همواره یکی از تیمهای موفق لیگ فوتبال ساحلی است .

این درحالی است که مادرغرب استان مازندران نه تنها خبری از برگزاری مسابقات این چنین وداشتن تیمی در تورنمت های مختلف نیست بلکه خبری از حتی یک زمین مناسب با امکاناتی که درسواحل مختلف شهرستان رودسروجوددارد نیست .

البته نوشهر را ازاین مجموعه جدا کنیم اما بایدگفت این مقایسه بین یک شهرستان دراستان گیلان وکل شهرستانهای استان مازندران ازچالوس تارامسر اعمال شده است آیا نداشتن ساحل شنی بهانه خوبی برای فرار از برگزاری این مسابقات است

آیا نبایدپرسیدکه چگونه میشو دشهرهایی خبری ازدریا در آن نیست درکشور تیم فوتبال ویا والیبال ساحلی دارند اما استعدادی به مانند عباس پورعسگری که متعلق به شهر رامسر است از استان گیلان به تیم ملی معرفی شود .

درپایان بایدگفت این مساله فقط شامل حال بخش ساحلی است واگر این مقایسه حتی دررشته کشتی درشهر های چالوس رامسر ب رودسراعمال شود در نهایت به اینجا میرسیم هیچ خبری از ر شدوپیشرفت دراین شهر ستانهای نیست وشایدفقط دربخش فرهنگی اتفاقاتی خوبی حاصل شده است و قابل قبول نیست که ادارات ورزش وجوانان این شهرستانها فقط متولی فرهنگ در ورزش غرب استان مازندران باشند .

و درپایان میخواهم این پرسش را از ایشان داشته باشم چه زمانی برای رخ دادن تحولی در این خطه از استان پیش بینی کرده اند که هنوز به تغییر نرسیده ایم !!!

پاسخی بگذارید