تاریخ: ۹:۳۳ :: ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
نام نویسنده: sobhan

مازند اسپرت  : درابتدا این یادداشت این نکته اشاره میکنم که این یادداشت قضاوت شخصی من است و هیچ ارتباطی با دیدگاه و نقدسایر خبرنگارانی که درجلسه حضور داشتند ونظراتشان مسلما ” محترم است ندارد.   ریاست فعلی اداره ورزش وجوانان رامسر ازخرداد سال هشتادوهفت این سکان را دراختیار دارد درابتدا از این نهاد بعنوان […]

525858مازند اسپرت  : درابتدا این یادداشت این نکته اشاره میکنم که این یادداشت قضاوت شخصی من است و هیچ ارتباطی با دیدگاه و نقدسایر خبرنگارانی که درجلسه حضور داشتند ونظراتشان مسلما ” محترم است ندارد.

 

ریاست فعلی اداره ورزش وجوانان رامسر ازخرداد سال هشتادوهفت این سکان را دراختیار دارد درابتدا از این نهاد بعنوان تربیت بدنی یادمیشد. اما دوسال است که به نام اداره ورزش وجوانان از آن یادمیشود دراین هفت سالی از ریاست ایشان باهرعنوانی میگذرد همانطوری ازسوی ایشان اشاره شد ورزش درروستاها گسترش خوبی پیداکرده است و شاهد همکاری خوب شوراهای حوزه روستایی واداره ورزش وجوانان هستیم و بایدگفت برنامه های خوبی درروستاها برگزارشد .اما شاید این برنامه ها به قیمت قربانی ورزش شهررامسر تمام شد. همزمان با رشد ورزش درروستا درزمان حضور ایشان ورزش درشهررامسر افت کرده است جشنواره های نشاط اکثرا ” درروستاهای مختلف شهرستان متمرکز است . فضاهای ورزشی عملا ” به نقاط دورافتاده شهرستان منتقل شده و برای با سازی فضاهای شهررامسر نسبت به سرمایه هایی که برای روستا ها هزینه شده است کارخاصی صورت نگرفته است وحتی میتوان گفت فضای ورزشی دربخش رامسر از نقاط دیگر شهرستان کمتراست تا جایی که یکی از تیم ها لیگ برتر فوتسال این شهرستان مجبوراست برای میزبانی به یکی ازنقاط دور شهرستان مراجعه کند . ومیزبانی خودرا در آنجا ازتیم فوتسال لیگ برتر برگزارکند .

برای حفظ موقعیت ورزش درشهررامسر کارخاص وقابل ذکری صورت نگرفته است با ایجاد هیاتهای متعدد دربخشهای مختلف روستایی ویا سادات شهر وکتالم ( دوبخش دیگر شهرستان رامسر ) حواشی برای هییتها اصلی شهرستان رامسربوجود آمد از استقلال آنان کسر شد وهییتها اضافه شده به تقابل با هیات اصلی شهرستان پرداختند وبه دنبال استقلال بودند .درواقع برای انتخاب روسای هیاتها مختلف دوبخش دیگر هیچ مشورتی با رئیسی که از سوی هیات استان موردقبول است انجام نشد درواقع به بهانه گسترش ورزش و تکثر هیات ها حواشی زیادی تولید شد و تعامل وانسجام جوامع ورزشی شهرستان ازبین رفت .

ورزش هایی که درکتالم وسادات شهرو روستاها فعال شدند به فکر قدرت طلبی افتادند وبه دنبال آن بودند که مجموعه ورزشی شهرستان را زیرسوال ببرند .

درواقع میتوان گفت ورزش درشهررامسر به انزوال ونابودی گرایید .

هرنهاد یامجموعه ای بدون هماهنگی باهیات مربوطه اقدام به برگزاری تورنمت ورزشی میکرد و به دنبال استقلال جداگانه بود بعنوان مسابقات گل کوچک بدون هماهنگی با هیات همگانی شهرستان رامسر برگزارمیشود . مسابقات والیبال جواهرده سال گذشته بدون اطلاع هیات والیبال شهرستان برگزارشد

ازاین قبیل مسابقات درشهرستان رامسرکم نیست وبه اعتقادمن این مساله بهانه خوبی برای گسترش ورزش درروستا نیست بهتربود ریاست اداره ورزش ابتدا به فکرتعامل وانسجام این هیاتها باهم بود وسپس این تکثررا ایجاد میکردنه اینکه ورزش شهر به قیمت گسترش ورزش درکتالم وسادات شهر و روستاها به سمت نابودی میکشاند .

دربخش دیگری ازصحبتها ریاست محترم اداره ورزش وجوانان به استراتژی ها مختلفی که اشاره شد که درطول این سالها بعنوان هدف مطرح شده است وبایدگفت درسالهایی که گذشت به جز سال نودوسه و سال جاری اطلاع رسانی خوبی درباره استراتژی ها صورت نگرفت درواقع بخش زیادی اززیرمجموعه اداره ازاین ماموریت اطلاع نداشت .درواقع میتوان گفت اگر این نهاد درسال نودوسه دراستراتژی که داشت موفق شددلیلش همگام بودن هیاتها بود اما در سال نود یانودویک این همگامی وجودنداشت وهیچ موفقیتی هم حاصل نشد وآن استراتژی با ناکامی همراه شد .

وفرصتهایی به مانند رشد اقتصاد ور زش ازدست رفت .حال بماند که اصلانمیدانیم سال های قبل سال نودودو تا هشتادوهشت با چه عنوانهایی ازسوی ایشان نامگذاری شده است .

در گفتگوهای مختلفی که از سوی ایشان با رسانه ها و جلساتی که با نهادها دیگر برگزارشده است ازالمپیادهایی یادمیشود که قراربربرگزاری است که البته علیرغم فعالیتها وهزینه هایی که انجام میشود درسال گذشته اداره ورزش وجوانان عملا ” فقط دونمونه ازاین رقابتها برگزارکرد حال اینکه بازتاب خوب یا بدی داشته است بماند .المپیادادارات به مناسبت هفته دولت که احتمالا امسال هم برگزارمیشود

المپیادپایگاههای مقاومت بسیج که با تغیراتی در آیین نامه ها بازیها بوجود آمد کیفیت برگزاری بازیها وگستردگی آن قابل قبول بود . باحواشی آن کاری نداریم چون درباره این مساله درزمان برگزاری المپیاد بحث شد درواقع اگرقراربود باهمان آیین نامه ومقررات تصویب شده ابتدای کار برگزارمیشد .

اینها وسوالات متعددی که وجوددارد درذهن هرشنونده ای بوجود میاید ریاست اداره ورزش اگربه یادداشته باشد سال گذشته برگزاری المپیادروستایی ، المپیاددانشگاه ها باشکست مواجه شدآ یا به واکاوی دلایل بر گزارنشدن این مسابقات پرداخته شده است آیا بررسی شد که چه مواردی مانع راه برگزاری این مسابقات بود ؟

آیا بهترنیست به جای هزینه ای برای چنین المپیادهایی به فکربرگزاری المپیاد هایی که درنهایت تمام مجموعه شهرستان در آن دخالت داشته باشند وبخشی از جامعه ورزشی فقط نظاره گر آن نباشند بعنوان مثال یک جشنواره مسابقات ساحلی طی سه روز یا یک هفته دریکی از سواحل شهرستان رامسربرگزارشود . و یا جشنواره نشاطی که درفصول دیگر امکان برگزاری در مکانهای دیگر است درتابستان درساحل برگزارشود .

درحال حاضر سواحل شهرستان رامسرازهررقابت وتورنمتی درفصل تابستان خالی است حال میگویند قراراست مسابقات والیبال ساحلی بانوان یا جشنواره بادبکها یا مسابقه ساحلی والیبال بسیج برگزارشود

تاریخ این مسابقات نه مشخص است نه برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام شده وتازه بخش اعظمی از شهرستان دخالتی دراین مسابقات ندارند .

درست است که اداره ورزش وجوانان متولی برگزاری مسابقات نیست واین مساله مرتبط به هیات هاست اما وقتی تصمیم به برگزاری جشنواره یاتورنمتی گرفته میشود بایدسازوکار آن مشخص باشد تا استقبال بهتری از آن صورت بگیردوبازتاب بهتری داشته باشد.

دربخش دیگر میخواهم به نکته ای اشاره کنم که انتظاردارم ریاست اداره ورزش بادیدبازتری به این مساله نگاه کند

ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان رامسر به این نکته اشاره کرده است که حضورخیرین درورزش کم است وخیرین وکسانی که بنیه مالی قوی دارند به ورزش کمک نمیکند .

چندسوال ازریاست اداره ورزش وجوانان رامسر دارم چه راهکارهایی از سوی ایشان برای جذب خیرین درورزش به هیات ها اعلام شده است درچندمورد اداره ورزش به اسپانسری که کم وبیش هیات ها یافتند

واز آن بهره بردند روی خوش نشان داد درحال حاضر فروشگاه سامسونگ دررامسر به نمونه های مختلف برای پیشرفت ورزش درشهرستان کمک میکند و از آنها حمایت مالی میکند چند با رریاست اداره ورزش از مالک این فروشگاه خواسته است که نشستی با هم داشته باشند تا راهکار هایی برای استفاده بهتر از منابعی این خیر بزرگ در اختیارورزش شهرستان قرارمیدهد وقابل تقدیر است .

آیا وقتی میتوان مالیات این فروشگاه یا شرکت ها ازطریق ورزش کم کرد اداره ورزش به سراغ آن رفته است .

پس با ید گفت خیرین ممکن است کمتر به سراغ ورزش بیایند اما بدنیست ما خیرینی که به سراغ ورزش میایند استقبال کنیم و آنها دورنکنیم یادداشت دارد طولانی میشود وفکر نکنم مجالی باشد که من دراین یادداشت به بحث قهرمان پروری بپردازم فقط این را بگویم اداره ورزش با کارفرهنگی بردنمیشود با کارورزشی و موفقیتهای ورزشی بردمیشود . این درحالی است که اصل اول اداره ورزش شهرستان برپایه مسائل فرهنگی است

ونکته آخر اینکه اگر به نقد های منتقدین جامعه ورزش شهرستان بادیدبازتری توجه شود پی میبریم کسی به دنبال تخریب نیست یا دایه مهربانتر از مادر نشده است بلکه به فکرراهکار ی برای پیشرفت ورزش شهرستان است .قبلا ” هم یکبار گفته ام شایدحرفهایی وگفته هایی درباره تغییرسکان دارجامعه ورزش شهرستان یک سال اخیر زده شده اما بقول ایشان تازمانی که دستگاه ورزش یابهتربگویم مدیرکل

محترم ورزش استان مازندران به همراه فرماندارشهر تصمیم نهایی را نگیرند اتفاقی رخ نمیدهد پس اگربدنبال این باشیم که ضعفهایمان رابپذیریم و بعضی وقتها حتی نیمه خالی لیوان راهم ببنیم نیازی به تغییر افراد نیست باشد که روزی ورزش در آخرین نقطه غرب استان مازند ران به جایی برسد که نامی از آن شهر های دیگر استان وکشور شنیده شود

پاسخی بگذارید