تاریخ: ۱۹:۵۰ :: ۱۳۹۴/۰۵/۱۶
نام نویسنده: sobhan

اختصاصی مازند اسپرت: مطمئنا موفقیت درهربخشی نیازمند تعامل تمامی دستگاههای زیرمجموعه وارگانهایی است که یک مجموعه را حمایت میکنند. متاسفانه درجامعه ورزشی شهرستان رامسراین تعامل بسیارکم رنگ دیده میشود . نهادها وارگانهایی که باید ورزش را حمایت کنند نیز از این ضعف سودمیبرند ومتاسفانه حمایتها خودرا چه معنوی وچه مالی نیز از ورزش شهرستان انجام […]

2542اختصاصی مازند اسپرت: مطمئنا موفقیت درهربخشی نیازمند تعامل تمامی دستگاههای زیرمجموعه وارگانهایی است که یک مجموعه را حمایت میکنند.

متاسفانه درجامعه ورزشی شهرستان رامسراین تعامل بسیارکم رنگ دیده میشود . نهادها وارگانهایی که باید ورزش را حمایت کنند نیز از این ضعف سودمیبرند

ومتاسفانه حمایتها خودرا چه معنوی وچه مالی نیز از ورزش شهرستان انجام نمیدهند .

ورزش شهرستان رامسر درشش سال اخیرباریاست رامین جنتی نکات مثبت ومنفی را باخودبه همراه داشته است .

که البته بایدگفت بیشترنکات منفی ورزش شهرستان به سه سال اول ریاست ایشان مرتبط بود درواقع باید گفت درسه سال دوم شیوه ریاست وعملکرد اداره ورزش وجوانان تغیراتی کرده است .

اما بایدگفت تفکرات مردم عامه همان افکاری است که درسه سال اول مدیریت ایشان وجودداشت وتغییرهم نکرده است .

ریاست اداره ورزش وجوانان درسه سال اول سعی میکردتفکرات فرهنگی خودرا درجامعه ورزشی شهرستان حکمفرما کند و میتوان گفت تفکرات خشکی را نیز باخودبه همراه داشت که کمکی به پیشرفت ورزش شهرستان نمیکرد تفکراتی که هرچند شاید ازسوی مدیریت ورزش شهرستان قابل قبول بود اما عامه مردم آن رانمیپسندیدند .

اما درسه سال دوم بالاخص از سال گذشته شرایط وتفکرات ریاست اداره و پرسنل مربوطه دچارتغیراتی شد برگزاری المپیادهای مختلف ورزشی ، اعم از ادارات ، بسیج و مسابقات مختلف

باعث شد که بخش ورزش همگانی اداره ورزش به مانند بخش فرهنگی فعال شود هرچند فعالیتهای فرهنگی هم دراین سالها پررنگترشد . وتاکیدریاست اداره برروی این مسائل بیشترازبخش ورزشی بود .

البته درطول این سالها به غیرازورزشهای تیمی درسایرورزشها خبری از قهرمان پروری نبود البته دربخش تیمی هم موفقیت بسکتبال درامسال نمایان شد . وموفقیت دیگری هم چندان وجودنداشت .

وشایدموفقیتهایی افرادی همچون عباس پورعسگری ، محمدرضاخلعتبری ، ابراهیم قوامی ، سینا رودخانه ای و– ارتباطی به شهرستان نداردوتلاشهای فردی آنان بود .

شایدبرگزاری برنامه هایی همچون جشنواره نشاط ، کلاسهای آموزشی ، المپیادهای مختلف نکته مثبت است ونمیتوان آن را نفی کرد .اما مساله ای برروی ذهنیت مردم عامه شهرستان نقش میبندد

بخش قهرمان پروری وپیشرفت دراین مسیر است . نکته جالب اینجاست اطلاع رسانی درباره برنامه های همگانی وحتی کلاسهای آموزشی هم شاید زیاد قوی نیست وکمتر کسی از این دست برنامه ها مطلع میشود . البته این مشکلات فقط شامل حال اداره ورزش نیست ومطئنا ” هیاتهای ورزشی وزیرمجموعه ورزش شهرستان هم دراین راستای نقش زیادی دارند متاسفانه آنها هم دراین بخش به دنبال موفقیت نرفته اند . بحث دیگری که بسیارپراهمیت است وباید به آن اشاره کرد بنظرمیرسد

تعامل میان زیرمجموعه اداره و اداره ورزش جوانان شهرستان پررنگ نیست شاید درروزی که مدیرکل ورزش استان به رامسر آمده بودحمایت های لازم انجام شد .

اما برخی ازهیات ورزشی درعمل کردن به وظایف خود خلاف آنچه را که بیان میکنند نشان میدهند .

بعنوان مثال درفصل تابستان که برنامه های ساحلی نقش فراوانی در این فصل داردخبری ازچنین برنامه ها نیست . ریاست اداره به این مساله اشاره میکند که بارها از هیات ها خواسته که برنامه های ساحلی خودرا ارائه دهند اما هیات ها پاسخی به اداره نداده اند .

درحالی که درسایرشهر ها تمرکز دربخش والیبال وفوتبال واسب سواری ساحلی است دررامسر از این مسابقات خبری نیست .

این مساله تنها موردی نیست که میتوان به آن اشاره کرد . کلاسهای آموزشی که توسط اداره ورزش برگزارمیشود با استقبال خوبی ازسوی مربیان مواجه نمیشود .ومتاسفانه افرادزیادی از آن بهره نمیبرند .درحالی این کلاسها هزینه زیادی هم برای اداره ورزش داشته است . وقتی درکنار مدیرکل ازعملکردریاست اداره دفاع میکنیم بایدبا عملکرد خود هم این مساله رانشان دهیم .

میخواهم به مثال دیگری اشار ه کنم .هفته گذشته درجواهرده مسابقات کشتی گیله مردی برگزارشد به جایی که به دنبال نکات مثبت این مسابقه باشیم دست به شایعه پراکنی درباره موضوعی زدیم که متاسفانه وجودخارجی نداشته و تاحدودی هم میتوان گفت نفس برگزاری این مسابقات راهم زیرسوال برد . درروزپنج شنبه مصدومیتی برای کشتی گیری درجواهرده بوجود آمد وفردموردنظر دربیمارستان رامسرمورد مداواقرارگرفت .ومرخص شد اما درشهرستان پخش شدکه طرف فوت کرده است .

وجالب اینجا بود این افراد برروی دیدگاه خودهم تاکید داشتند .وحاضرنبودند باورکنند که چنین اتفاقی نیفتاده است . نبودن این تعامل باعث میشود ارگانهای غیرورزشی همکاری چندانی با ورزش شهرستان نداشته باشند ودرواقع میتوان حمایت جامعه ورزشی از یکدیگروجودنداردچه انتظاری از سایر ین میرود .

بهرحال میتوان گفت دردوره دوم مدیریت ریاست اداره ورزش وجوانان کمی تغییررویه نسبت به دوره اول بوجود آمده اما تفکرجامعه بیرونی شهرستان هنوزتغییرنکرده است واین مساله نیازمند تعامل درتمامی سطوح جامعه ورزش شهرستان اعم ازمربیان هیاتهای ورزشی و– است .

واگر برای موفقیت بیش از زیرپایکدیگر راخالی کنیم . به دنبال راههای دیگری برای رسیدن به موفقیت وپوشاندن نقا ط ضعفمان باشیم . شایدمردم عامه هم تفکرخودرا درباره ورزش تغییردهند .

به موفقیت بستکبال نگاه کنیدهمه درکنارهم برای رسیدن به قله موفقیت تلاش میکنند برای این مساله همه یکدیگرحمایت میکنند وحالا نگرش مردم عامه نسبت به بسکتبال شهرستان تغییرکرد ه است .

شاید دررده های پایین درگذشته کسی درشهرستان رامسرکسی به دنبال بسکتبال بود اما این روزها نفراتی میبینیم که به ورزشهای دیگرمی پرداختند اما حالا دررامسر به بسکتبال رو آورده است درواقع میتوان گفت اگربه جای تبریک گفتن   به هم درفضای مجازی درجامعه به دنبال حمایت ازیکدیگرباشیم .اگربه جای اینکه به دنبال ضعف های دیگران باشیم ضعفهای خودراپوشش دهیم

شایدبتوانیم نگرش مردم عامه راتغییردهیم . درپایان باید به این نکته اشاره کنم اگر به این نکته رسیده ایم ورزش شهرستان نیازمند درسطوح مدیریتی است وتغییر شرایط بهتر است به دنبال این باشیم که این اتفاق بیافتدواگربرخلاف این مساله است وتصورمیکنیم ریاست فعلی اداره عملکردمثبتی دارد

و بایدبه کارخود ادامه دهد همانگونه که ریاست اداره ازهشت هزار ورزشکارسازمان یافته صحبت درسال نودوپنج صحبت میکند ماهم به دنبال آن باشیم که میتوان ورزش شهرستان با مدیریت فعلی هم به سمت موفقیت پیشبرد و دربیرون ازفضای مجازی هم ازیکدیگرحمایت کنیم .

پاسخی بگذارید