تاریخ: ۱۶:۴۵ :: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته چهارم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم را اعلام کرد. به گزارش مازند اسپرت هفته چهارم: دوشنبه ۳/۱۲/۱۳۹۴ استقلال نوین بجنورد- آرش ری-ساعت۱۴:۰۰-۱۹ مهربجنورد عمران شهرداری ساری- چوکای تالش ساعت۱۴:۰۰شهداء ساری شهرداری رودسر- شهید کریمی جویبار ساعت۱۴:۰۰شهید قاسمی  رودسر  شهرداری فومن- شهداء ساری  ساعت۱۴:۰۰آزادی فومن امید حسن آباد- صفاهان […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته چهارم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم را اعلام کرد.

هفته چهارم: دوشنبه ۳/۱۲/۱۳۹۴
استقلال نوین بجنورد- آرش ری-ساعت۱۴:۰۰-۱۹ مهربجنورد
عمران شهرداری ساری- چوکای تالش ساعت۱۴:۰۰شهداء ساری
شهرداری رودسر- شهید کریمی جویبار ساعت۱۴:۰۰شهید قاسمی  رودسر 
شهرداری فومن- شهداء ساری  ساعت۱۴:۰۰آزادی فومن
امید حسن آباد- صفاهان اصفهان ساعت۱۴:۰۰اختصاصی شهرداری حسن آباد تهران
افرادرب تبریز- ایرانداد تهران  ساعت۱۴:۰۰مرزدارانتبریز
شهرداری همدان- استقلال جنوب تهرانساعت۱۴:۰۰ملت همدان 
کاوه شهرداری ورامین-فجر میثاق کرجساعت۱۴:۰۰تختی ورامین
شهرداری فیروز آباد-شاهین ماهشهرساعت۱۴:۱۵    تختی فیروز آباد 
فرید کرج-پَریز درود -ساعت۱۴:۱۵شریعتیکرج  البرز
پرسپولیس برازجان- برق شیراز-ساعت۱۴:۱۵تختیبرازجان
قشقایی شیراز- نفتون مسجد سلیمان-ساعت۱۴:۱۵دستغیبشیراز
ملی حفاری اهواز-خلیج فارس خونسرخ-ساعت۱۴:۱۵اختصاصی حفاریاهواز
*هفته پنجم: یکشنبه ۹/۱۲/۱۳۹۴
آرش ری- شهدای بابلسر-ساعت۱۴:۰۰هویزهتهران
چوکای تالش- شهرداری فومن-ساعت۱۴:۰۰پوریای ولی تالش
شهداء ساری- شهرداری رودسر-ساعت۱۴:۰۰متقی ساری
شهید کریمی جویبار- استقلال نوین بجنورد-ساعت۱۴:۰۰شهید کریمی  جویبار
فجر میثاق کرج- شهرداری همدان-ساعت۱۴:۰۰شریعتیکرج
استقلال جنوب تهران- افرادرب تبریز-ساعت۱۴:۰۰اتکاءتهران
صفاهان اصفهان- کاوه شهرداری ورامین-ساعت۱۴:۰۰تختیاصفهان
شهرداری اراک-  امید حسن آباد -ساعت۱۴:۰۰ – ۵ مرداداراک
برق شیراز- قشقایی شیراز-ساعت۱۴:۱۵اختصاصی برق شیراز
خلیج فارس خونسرخ- پرسپولیس برازجان-ساعت۱۴:۱۵ تختی بندر عباس 
شاهین ماهشهر- فرید کرج-ساعت۱۴:۱۵شهداءماهشهر
نفتون مسجد سلیمان- شهرداری فیروز آباد-ساعت۱۴:۱۵ اختصاصی نفتونمسجد سلیمان 
دوشنبه ۱۰/۱۲/۱۳۹۴
پَریز درود- ملی حفاری اهواز-ساعت۱۴:۱۵تختی درود
*هفته ششم: شنبه ۱۵/۱۲/۱۳۹۴
استقلال نوین بجنورد- شهدای ساری-ساعت۱۴:۰۰ مهربجنورد
شهرداری رودسر- چوکای تالش-ساعت۱۴:۰۰شهید قاسمی  رودسر 
شهید کریمی جویبار- آرش ری-ساعت۱۴:۰۰شهید کریمی جویبار
عمران شهرداری ساری- شهدای بابلسر-ساعت۱۴:۰۰شهداءساری
شهرداری فیروز آباد-برق شیراز-ساعت۱۴:۱۵    تختیفیروز آباد
فرید کرج- نفتون مسجد سلیمان-ساعت۱۴:۱۵شریعتیکرج
یکشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴
ایرانداد تهران- شهرداری اراک-ساعت۱۴:۰۰الیافتهران
شهرداری همدان- صفاهان اصفهان-ساعت۱۴:۰۰ملتهمدان 
کاوه شهرداری ورامین- امید حسن آباد-ساعت۱۴:۰۰تختیورامین
افرادرب تبریز- فجر میثاق کرج-ساعت۱۴:۰۰مرزدارانتبریز
شاهین ماهشهر- پَریز درود-ساعت۱۴:۱۵شهداءماهشهر
قشقایی شیراز- خلیج فارس خونسرخ-ساعت۱۴:۱۵دستغیبشیراز
پرسپولیس برازجان- ملی حفاری اهواز-ساعت۱۴:۱۵تختی برازجان

 

پاسخی بگذارید