تاریخ: ۵:۳۰ :: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
نام نویسنده: sobhan

به گزارش مازند اسپرت ،برنامه هفتگی و نتایج لیگ دسته دوم فصل ۹۳ – ۹۴ باشگاههای کشور به شرح زیر می باشد:     به گزارش مازند اسپرت ، برنامه کامل دور رفت مسابقات به شرح زیر می باشد: گروه اول ۱- ملی پوشان تبریز ۲- کارون اهواز۳- شهرداری بندرعباس۴- برق نوین شیراز۵- شهرداري كاشان۶- […]

به گزارش مازند اسپرت ،برنامه هفتگی و نتایج لیگ دسته دوم فصل ۹۳ – ۹۴ باشگاههای کشور به شرح زیر می باشد:

 

 

به گزارش مازند اسپرت ، برنامه کامل دور رفت مسابقات به شرح زیر می باشد:

گروه اول

۱- ملی پوشان تبریز

۲- کارون اهواز
۳- شهرداری بندرعباس
۴- برق نوین شیراز
۵- شهرداري كاشان
۶- شهرداری زنجان
۷- اکسین البرز
۸- نیروی زمینی
۹- بعثت کرمانشاه
۱۰- پرسپولیس گناوه

گروه دوم

۱- استقلال جنوب تهران

۲- کارگر بنه گز
۳- شهرداری ماهشهر
۴- پترو کیان (ماهان) شوشتر
۵- بادران تهران
۶- کیمیا فرایند تهران
۷- پارس جنوبی جم
۸- تربیت نوین یزد
۹- شهرداری تبریز
۱۰- شهرداری کامیاران   

گروه سوم

۱- مقاومت تهران

۲- نفت امیدیه
۳- کارا شیراز
۴- هف سمنان
۵- نسل ابومسلم
۶- شهرداری جویبار
۷- نفت نوین آبادان
۸- نفت و گاز گچساران
۹- استقلال آبی تهران
۱۰- کاسپین قزوین

گروه چهارم

۱- رهپویان رضوانشهر

۲- الوند همدان
۳- خلخال دشت
۴- صنعت ساری
۵- فولاد ب اهواز
۶- پیام وحدت مشهد
۷-شاهین بوشهر
۸- شاهین کیش
۹- سپیدود رشت
۱۰- شهرداری ارومیه

رديف میزبان     مهمان زمان
  ملی پوشان تبریز ۱ ۱ پرسپولیس گناوه ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  بعثت کرمانشاه ۲ ۱ کارون اهواز ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته اول گروه A

شهرداری بندرعباس ۲ ۳ نیروی زمینی ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  اکسین البرز ۲ ۰ برق نوین شیراز ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  شهرداري كاشان ۲ ۲ نماینده البرز ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان     مهمان زمان
  سردار بوکان ؟ ؟ شهرداری کامیاران ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  شهرداری تبریز ۲ ۰ کارگر بنه گز ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته اول گروه B

شهرداری ماهشهر ؟ ؟ تربیت نوین یزد معوقه شد
  پارس جنوبی جم ۱ ۰ ماهان شوشتر ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  بادران تهران ۲ ۱ کیمیا فرایند تهران ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان     مهمان زمان
  مقاومت تهران ۰ ۲ کاسپین قزوین ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  استقلال آبی تهران ۳ ۳ نفت امیدیه ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته اول گروه C

کارا شیراز ۰ ۰ نفت و گاز گچساران ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  نفت نوین آبادان ۱ ۱ هف سمنان ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  نسل ابومسلم ۲ ۱ شهرداری جویبار ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان     مهمان زمان
  رهپویان رضوانشهر ۱ ۰ شهرداری ارومیه ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  سپیدود رشت ۱ ۰ الوند همدان ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته اول گروه D

خلخال دشت ۱ ۱ شاهین کیش ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  شاهین بوشهر ۲ ۱ فولاد ب اهواز ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
  صنعت جوان ساری ۰ ۲ پیام وحدت مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان   مهمان زمان
  بعثت کرمانشاه   ملی پوشان تبریز ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  نیروی زمینی   پرسپولیس گناوه ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته دوم گروه A

کارون اهواز   اکسین البرز ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  شهرداری زنجان   شهرداری بندرعباس ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  برق نوین شیراز   شهرداري كاشان ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان   مهمان زمان
  شهرداری تبریز   استقلال جنوب ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  تربیت نوین یزد   شهرداری کامیاران ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته دوم گروه B

کارگر بنه گز   پارس جنوبی جم ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  کیمیا فرایند تهران   شهرداری ماهشهر ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  ماهان شوشتر   بادران تهران ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان   مهمان زمان
  استقلال آبی تهران   مقاومت تهران ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  نفت و گاز گچساران   کاسپین قزوین ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته دوم گروه C

نفت امیدیه   نفت نوین آبادان ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  شهرداری جویبار   کارا شیراز ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  هف سمنان   نسل ابومسلم ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان   مهمان زمان
  سپیدود رشت   رهپویان رضوانشهر ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  شاهین کیش   شهرداری ارومیه ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰

برنامه هفته دوم گروه D

الوند همدان   شاهین بوشهر ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  پیام وحدت مشهد   خلخال دشت ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
  فولاد ب اهواز   صنعت ساری ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰
رديف میزبان   مهمان زمان
  ملی پوشان تبریز   نیروی زمینی ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  اکسین البرز   بعثت کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 

برنامه هفته سوم گروه A

پرسپولیس گناوه   شهرداری زنجان ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  شهرداري كاشان   کارون اهواز ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  شهرداری بندرعباس   برق نوین شیراز ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
رديف میزبان   مهمان زمان
  استقلال جنوب   تربیت نوین یزد ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  پارس جنوبی جم   شهرداری تبریز ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 

برنامه هفته سوم گروه B

شهرداری کامیاران   کیمیا فرایند تهران ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  بادران تهران   کارگر بنه گز ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  شهرداری ماهشهر   ماهان شوشتر ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
رديف میزبان   مهمان زمان
  مقاومت تهران   نفت و گاز گچساران ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  نفت نوین آبادان   استقلال آبی تهران ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 

برنامه هفته سوم گروه C

کاسپین قزوین   شهرداری جویبار ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  نسل ابومسلم   نفت امیدیه ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  کارا شیراز   هف سمنان ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
رديف میزبان   مهمان زمان
  رهپویان رضوانشهر   شاهین کیش ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  شاهین بوشهر   سپیدود رشت ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 

برنامه هفته سوم گروه D

شهرداری ارومیه   پیام وحدت مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  فولاد ب اهواز   الوند همدان ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
  خلخال دشت   صنعت ساری ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ 
رديف میزبان   مهمان زمان
  اکسین البرز   ملی پوشان تبریز ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  شهرداری زنجان   نیروی زمینی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  

برنامه هفته چهارم گروه A

بعثت کرمانشاه   شهرداري كاشان ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  برق نوین شیراز   پرسپولیس گناوه ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  کارون اهواز   شهرداری بندرعباس ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
رديف میزبان   مهمان زمان
  پارس جنوبی جم   استقلال جنوب ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  کیمیا فرایند تهران   تربیت نوین یزد ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  

برنامه هفته چهارم گروه B

شهرداری تبریز   بادران تهران ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  ماهان شوشتر   شهرداری کامیاران ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  کارگر بنه گز   شهرداری ماهشهر ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
رديف میزبان   مهمان زمان
  نفت نوین آبادان   مقاومت تهران ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  شهرداری جویبار   نفت و گاز گچساران ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  

برنامه هفته چهارم گروه C

استقلال آبی تهران   نسل ابومسلم ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  هف سمنان   کاسپین قزوین ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  نفت امیدیه   کارا شیراز ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
رديف میزبان   مهمان زمان
  شاهین بوشهر   رهپویان رضوانشهر ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  پیام وحدت مشهد   شاهین کیش ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  

برنامه هفته چهارم گروه D

سپیدود رشت   فولاد ب اهواز ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  صنعت ساری   شهرداری ارومیه ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
  الوند همدان   خلخال دشت ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰  
رديف میزبان   مهمان زمان
  ملی پوشان تبریز   شهرداری زنجان  
  شهرداري كاشان   اکسین البرز  

برنامه هفته پنجم گروه A

نیروی زمینی   برق نوین شیراز  
  شهرداری بندرعباس   بعثت کرمانشاه  
  پرسپولیس گناوه   کارون اهواز  
رديف میزبان   مهمان زمان
  استقلال جنوب   کیمیا فرایند تهران  
  بادران تهران   پارس جنوبی جم  

برنامه هفته پنجم گروه B

تربیت نوین یزد   ماهان شوشتر  
  شهرداری ماهشهر   شهرداری تبریز
  شهرداری کامیاران   کارگر بنه گز  
رديف میزبان   مهمان زمان
  مقاومت تهران   شهرداری جویبار  
  نسل ابومسلم   نفت نوین آبادان  

برنامه هفته پنجم  گروه C

نفت و گاز گچساران   هف سمنان  
  کارا شیراز   استقلال آبی تهران  
  کاسپین قزوین   نفت امیدیه  
رديف میزبان   مهمان زمان
  رهپویان رضوانشهر   پیام وحدت مشهد  
  فولاد ب اهواز   شاهین بوشهر  

برنامه هفته پنجم گروه D

شاهین کیش   صنعت ساری  
  خلخال دشت   سپیدود رشت  
  شهرداری ارومیه   الوند همدان  
رديف میزبان   مهمان زمان
  شهرداري كاشان   ملی پوشان تبریز  
  برق نوین شیراز   شهرداری زنجان  

برنامه هفته ششم گروه A

اکسین البرز   شهرداری بندرعباس  
  کارون اهواز   نیروی زمینی  
  بعثت کرمانشاه   پرسپولیس گناوه  
رديف میزبان   مهمان زمان
  بادران تهران   استقلال جنوب  
  ماهان شوشتر   کیمیا فرایند تهران  

برنامه هفته ششم گروه B

پارس جنوبی جم   شهرداری ماهشهر  
  کارگر بنه گز   تربیت نوین یزد  
  شهرداری تبریز   شهرداری کامیاران  
رديف میزبان   مهمان زمان
  نسل ابومسلم   مقاومت تهران  
  هف سمنان   شهرداری جویبار  

برنامه هفته ششم گروه C

نفت نوین آبادان   کارا شیراز  
  نفت امیدیه   نفت و گاز گچساران  
  استقلال آبی تهران   کاسپین قزوین  
رديف میزبان   مهمان زمان
  فولاد ب اهواز   رهپویان رضوانشهر  
  صنعت ساری   پیام وحدت مشهد  

برنامه هفته ششم گروه D

شاهین بوشهر   خلخال دشت  
  الوند همدان   شاهین کیش  
  سپیدود رشت   شهرداری ارومیه  
رديف میزبان   مهمان زمان
  ملی پوشان تبریز   برق نوین شیراز  
  شهرداری بندرعباس   شهرداري كاشان  

برنامه هفته هفتم گروه A

شهرداری زنجان   کارون اهواز  
  پرسپولیس گناوه   اکسین البرز  
  نیروی زمینی   بعثت کرمانشاه  
رديف میزبان   مهمان زمان
  استقلال جنوب   ماهان شوشتر  
  شهرداری ماهشهر   بادران تهران  

برنامه هفته هفتم گروه B

کیمیا فرایند تهران   کارگر بنه گز  
  شهرداری کامیاران   پارس جنوبی جم  
  تربیت نوین یزد   شهرداری تبریز  
رديف میزبان   مهمان زمان
  مقاومت تهران   هف سمنان  
  کارا شیراز   نسل ابومسلم  

برنامه هفته هفتم گروه C

شهرداری جویبار   نفت امیدیه  
  کاسپین قزوین   نفت نوین آبادان  
  نفت و گاز گچساران   استقلال آبی تهران  
رديف میزبان   مهمان زمان
  رهپویان رضوانشهر   صنعت ساری  
  خلخال دشت   فولاد ب اهواز  

برنامه هفته هفتم گروه D

پیام وحدت مشهد   الوند همدان  
  شهرداری ارومیه   شاهین بوشهر  
  شاهین کیش   سپیدود رشت  
رديف میزبان   مهمان زمان
  شهرداری بندرعباس   ملی پوشان تبریز  
  کارون اهواز   برق نوین شیراز  

برنامه هفته هشتم گروه A

شهرداري كاشان   پرسپولیس گناوه  
  بعثت کرمانشاه   شهرداری زنجان  
  اکسین البرز   نیروی زمینی  
رديف میزبان   مهمان زمان
  شهرداری ماهشهر   استقلال جنوب  
  کارگر بنه گز   ماهان شوشتر  

برنامه هفته هشتم گروه B

بادران تهران   شهرداری کامیاران  
  شهرداری تبریز   کیمیا فرایند تهران  
  پارس جنوبی جم   تربیت نوین یزد  
رديف میزبان   مهمان زمان
  کارا شیراز   مقاومت تهران  
  نفت امیدیه   هف سمنان  

برنامه هفته هشتم گروه C

نسل ابومسلم   کاسپین قزوین  
  استقلال آبی تهران   شهرداری جویبار  
  نفت نوین آبادان   نفت و گاز گچساران  
رديف میزبان   مهمان زمان
  خلخال دشت   رهپویان رضوانشهر  
  الوند همدان   صنعت ساری  

برنامه هفته هشتم گروه D

فولاد ب اهواز   شهرداری ارومیه  
  سپیدود رشت   پیام وحدت مشهد  
  شاهین بوشهر   شاهین کیش  
رديف میزبان   مهمان زمان
  ملی پوشان تبریز   کارون اهواز  
  پرسپولیس گناوه   شهرداری بندرعباس  

برنامه هفته نهم گروه A

برق نوین شیراز   بعثت کرمانشاه  
  نیروی زمینی   شهرداري كاشان  
  شهرداری زنجان   اکسین البرز  
رديف میزبان   مهمان زمان
  استقلال جنوب   کارگر بنه گز  
  شهرداری کامیاران   شهرداری ماهشهر  

برنامه هفته نهم گروه B

ماهان شوشتر   شهرداری تبریز  
  تربیت نوین یزد   بادران تهران  
  کیمیا فرایند تهران   پارس جنوبی جم  
رديف میزبان   مهمان زمان
  مقاومت تهران   نفت امیدیه  
  کاسپین قزوین   کارا شیراز  

برنامه هفته نهم گروه C

هف سمنان   استقلال آبی تهران  
  نفت و گاز گچساران   نسل ابومسلم  
  شهرداری جویبار   نفت نوین آبادان  
رديف میزبان   مهمان زمان
  رهپویان رضوانشهر   الوند همدان  
  شهرداری ارومیه   خلخال دشت  

برنامه هفته نهم گروه D

صنعت ساری   سپیدود رشت  
  شاهین کیش   فولاد ب اهواز  
  پیام وحدت مشهد   شاهین بوشهر  

کمیته مسابقات برنامه هفته پنجم تا سیزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش مازند اسپرت ، برنامه هفته پنجم تا سیزدهم لیگ دو کشور به شرح زیر است:

هفته پنجم: یازدهم آبان
دوشنبه ۱۱/۸/۱۳۹۴
تربیت نوین یزد- ماهان شوشتر-۱۴:۱۵-نصیرییزد
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز-۱۴:۴۵شهداماهشهر
شهرداری کامیاران- کارگر بنه گز-۱۴:۴۵آزادیکامیاران
 
سه شنبه ۱۲/۸/۱۳۹۴
نسل ابومسلم مشهد- نفت نوین آبادان-۱۴:۰۰تختیمشهد
شهرداری بندر عباس- بعثت کرمانشاه-۱۴:۰۰تختیبندر عباس
نفت و گاز گچساران- هف سمنان-۱۴:۱۵-شهدا نفتگچساران
توسعه کیش- فولاد نوین اهواز۱۴:۱۵-المپیککیش
صنعت ساری- شهرداری بوشهر۱۴:۱۵شهداساری
کارا شیراز- استقلال آبی ب تهران۱۴:۱۵بعثتشیراز
شهرداری کاشان – اکسین البرز۱۴:۱۵امیر کبیرکاشاناصفهان
پرسپولیس گناوه- کارون اهواز۱۴:۳۰سراجیگناوهبوشهر
مقاومت تهران-شهدای جویبار۱۴:۳۰متعاقبا اعلام میگرددتهران
بادران تهران- پارس جنوبی جم۱۴:۳۰کارگرانتهران
نیروی زمینی تهران- آینده سازان برق جدید۱۴:۳۰پنجمشهدا نزاجاتهران
کاسپین قزوین- نفت امیدیه۱۴:۳۰سردار آزادگانقزوین
سردار بوکان- کیمیا فرآیند تهران۱۴:۴۵وحدتبوکان
خلخال دشت خلخال- سپیدرود رشت۱۴:۴۵تختیخلخال
شهرداری ارومیه- الوند همدان۱۴:۴۵تختیارومیه
رهپویان رضوانشهر-پیام وحدت کاشمر۱۴:۴۵معلمرضوانشهر
ملی پوشان تبریز- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۴۵تختیتبریز
هفته ششم:  16 آبان
سردار بوکان- شهرداری کامیاران۱۴:۳۰معوقه هفته اولمتعاقبا اعلام میگرددبوکان 
شهرداری ماهشهر-تربیت نوین یزد۱۴:۴۵معوقه هفته اولشهداماهشهر
 
سه شنبه ۱۹/۸/۱۳۹۴
نسل ابومسلم مشهد- مقاومت تهران۱۴:۰۰تختیمشهد
صنعت ساری- رهپویان رضوانشهر۱۴:۱۵شهداءساری
هف سمنان – شهدای جویبار۱۴:۱۵ششمتختیسمنان
آینده سازان برق جدید- یاران غدیرهشتگرد۱۴:۱۵ حاجی پور سعادت شهر
شهرداری کاشان- ملی پوشان تبریز۱۴:۱۵امیر کبیر کاشان
استقلال آبی ب تهران- کاسپین قزوین۱۴:۳۰هویزهتهران
اکسین البرز- شهرداری بندر عباس۱۴:۳۰انقلابکرج
نفت نوین آبادان- کارا شیراز۱۴:۴۵تختیآبادان
الوند همدان- توسعه کیش۱۴:۴۵حاجی باباییهمدان
نفت امیدیه- نفت و گاز گچساران۱۴:۴۵نفت۱امیدیه
بعثت کرمانشاه- پرسپولیس گناوه۱۴:۴۵۱۵ خردادکرمانشاه
شاهفولاد نوین اهواز- پیام وحدت کاشمر۱۴:۴۵اختصاصی فولاداهواز
کارون اهواز- نیروی زمینی تهران۱۴:۴۵تختیاهواز
سپیدرود رشت- شهرداری ارومیه۱۴:۴۵عضدیرشت
شهرداری بوشهر- خلخال دشت خلخال۱۶:۰۰بهشتیبوشهر
 
 
چهارشنبه ۲۰/۸/۱۳۹۴
 
ماهان شوشتر- کیمیا فرآیند تهران۱۴:۴۵-ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
 
پنجشنبه ۲۱/۸/۱۳۹۴
 
بادران تهران- سردار بوکان۱۴:۳۰کارگرانتهران
پارس جنوبی جم- شهرداری ماهشهر۱۴:۳۰تختیجمبوشهر
 
جمعه ۲۲/۸/۱۳۹۴
 
کارگر بنه گز- تربیت نوین یزد۱۴:۳۰شهدای بنه گزبنه گز
شهرداری تبریز- شهرداری کامیاران۱۴:۴۵اختصاصی شهرداریتبریز
هفته هفتم  25 آبان
 
پیام وحدت کاشمر- الوند همدان۱۴:۰۰-آزادیکاشمر 
شهدای جویبار- نفت امیدیه۱۴:۰۰-سراج کلاجویبار
شهرداری بندر عباس- شهرداری کاشان۱۴:۰۰-تختیبندر عباس
کارا شیراز- نسل ابومسلم مشهد۱۴:۰۰-بعثتشیراز
توسعه کیش- سپیدرود رشت۱۴:۰۰-المپیککیش
نفت و گاز گچساران- استقلال آبی ب تهران۱۴:۱۵شهداء نفت-گچساران
مقاومت تهران- هف سمنان۱۴:۱۵-نام ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد-
نیروی زمینی تهران- بعثت کرمانشاه۱۴:۱۵-شهداء نزاجا-تهران
یاران غدیر هشتگرد- کارون اهواز۱۴:۱۵-انقلابکرج
پرسپولیس گناوه- اکسین البرز۱۴:۱۵هفتمسراجیگناوه
کاسپین قزوین- نفت نوین آبادان۱۴:۱۵-سردار آزادگانقزوین
رهپویان رضوانشهر- فولاد نوین اهواز۱۴:۳۰-معلمرضوانشهر
خلخال دشت رضوانشهر- صنعت ساری۱۴:۳۰-تختیخلخال
شهرداری ارومیه- شهرداری بوشهر۱۴:۳۰-تختیارومیه
ملی پوشان تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز 14:30هفتمتختیتبریز
 
چهارشنبه ۲۷/۸/۱۳۹۴
 
تربیت نوین یزد- شهرداری تبریز۱۴:۰۰-نصیرییزد
کیمیا فرآیند تهران- کارگر بنه گز۱۴:۱۵-اتکاتهران
شهرداری ماهشهر- بادران تهران۱۴:۳۰-شهداماهشهر
شهرداری کامیاران- پارس جنوبی جم۱۴:۳۰-آزادیکامیاران
سردار بوکان- ماهان شوشتر۱۴:۳۰-خاتم الانبیابوکان
 
 
هفته هشتم اول آذر
 
نسل ابومسلم مشهد- کاسپین قزوین۱۴:۰۰تختیمشهد
صنعت ساری- شهرداری ارومیه۱۴:۰۰-شهداساری
شهرداری بندر عباس- ملی پوشان تبریز۱۴:۰۰-تختیبندر عباس
کارا شیراز- مقاومت تهران۱۴:۰۰-بعثتشیراز
شهرداری کاشان – پرسپولیس گناوه۱۴:۰۰-امیر کبیرکاشان
استقلال آبی ب تهران- شهدای جویبار۱۴:۱۵-هویزهتهران
اکسین البرز- نیروی زمینی تهران۱۴:۱۵-انقلابکرج
بعثت کرمانشاه- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۲۰-۱۵ خردادکرمانشاه
نفت نوین آبادان – نفت و گاز گچساران۱۴:۲۰-تختیآبادان
سپیدرود رشت- پیام وحدت کاشمر۱۴:۲۰-عضدیرشت
خلخال دشت خلخال- رهپویان رضوانشهر۱۴:۲۰-تختیخلخال
شهرداری بوشهر- توسعه کیش۱۶:۰۰بهشتیبوشهر
نفت امیدیه- هف سمنان۱۴:۲۰  نفت۱امیدیهخوزستان
کارون اهواز- آینده سازان برق جدید شیراز۱۴:۲۰تختیاهواز
الوند همدان- فولاد نوین اهواز۱۴:۲۰-حاجی باباییهمدان
بادران تهران- شهرداری کامیاران۱۴:۱۵-کارگرانتهران
پارس جنوبی جم- تربیت نوین یزد۱۴:۱۵-تختیجمبوشهر
شهرداری ماهشهر- سردار بوکان۱۴:۲۰-شهداماهشهر
شهرداری تبریز-  کیمیا فرآیند تهران۱۴:۲۰-اختصاصی شهرداریتبریز
کارگر بنه گز – ماهان شوشتر۱۴:۱۵-شهدای بنه گزبوشهر
هفته نهم ۸ آذر
 
پیام وحدت کاشمر-شهرداری بوشهر۱۳:۴۵-آزادیکاشمرخراسان رضوی
شهدای جویبار- نفت نوین آبادان۱۴:۰۰سراجکلاجویبار
هف سمنان-استقلال آبی ب تهران۱۴:۰۰تختیسمنان
آینده سازان برق جدید شیراز- بعثت کرمانشاه۱۴:۰۰حاجی پورسعادت شهر
توسعه کیش- صنعت ساری۱۴:۰۰المپیککیش
نفت و گاز گچساران- نسل  ابوسلم مشهد۱۴:۰۰شهدا نفتگچساران
مقاومت تهران- نفت امیدیه۱۴:۰۰-ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
نیروی زمینی تهران – شهرداری کاشان۱۴:۰۰شهداء نزاجاتهران
یاران غدیر هشتگرد- اکسین البرز۱۴:۰۰انقلابکرج
کاسپین قزوین- کارا شیراز۱۴:۰۰نهمسردار آزادگانقزوین
پرسپولیس گناوه- شهرداری بندر عباس۱۴:۰۰سراجیگناوه
رهپویان رضوانشهر- الوند همدان۱۴:۰۰معلمرضوانشهر
فولاد نوین اهواز- سپید رود رشت۱۴:۱۵اختصاصی فولاداهواز
ملی پوشان تبریز- کارون اهواز۱۴:۱۵تختیتبریز
شهرداری ارومیه- خلخال دشت خلخال۱۴:۱۵تختیارومیه
 
دوشنبه ۹/۹/۱۳۹۴
 
تربیت نوین یزد- بادران تهران۱۴:۰۰نصیرییزدیزد
کیمیا فرآیند تهران- پارس جنوبی جم۱۴:۰۰نهماتکاتهران
شهرداری کامیاران- شهرداری ماهشهر۱۴:۰۰نهمآزادیکامیاران
 
سه شنبه۱۰/۹/۱۳۹۴
 
سردار بوکان- کارگر بنه گز۱۴:۰۰نهمخاتم الانبیابوکان
ماهان شوشتر- شهرداری تبریز۱۴:۱۵نهممتعاقبا اعلام می گردد
هفته دهم ۱۵ آذر
 
پیام وحدت کاشمر- صنعت ساری۱۳:۴۵آزادیکاشمر
هف سمنان- نفت نوین آبادان۱۳:۴۵تختیسمنان
شهدای جویبار- نسل ابومسلم مشهد۱۳:۴۵سراج کلاجویبار
توسعه کیش- خلخال دشت خلخال۱۳:۴۵المپیککیش
آینده سازان برق جدید شیراز-اکسین البرز۱۳:۴۵حاجی پورسعادت شهر
نفت و گاز گچساران-کارا شیراز۱۴:۰۰شهدا نفتگچساران
نیروی زمینی تهران- شهرداری بندر عباس۱۴:۰۰شهدا نزاجاتهران
کیمیا فرآیند تهران- بادران تهران۱۴:۰۰اتکاتهران
یاران غدیر هشتگرد- شهرداری کاشان۱۴:۰۰انقلابکرج
کاسپین قزوین- مقاومت تهران۱۴:۰۰سردار آزادگانقزوین
پرسپولیس گناوه- ملی پوشان تبریز۱۴:۰۰سراجیگناوه
کارون اهواز- بعثت کرمانشاه۱۴:۱۵تختیاهواز
نفت امیدیه- استقلال آبی ب تهران۱۴:۱۵نفت۱امیدیه
فولاد نوین اهواز- شهرداری بوشهر 14:15اختصاصی فولاداهواز
الوند همدان- سپید رود رشت۱۴:۱۵حاجی باباییهمدان
شهرداری ارومیه- رهپویان رضوانشهر۱۴:۱۵تختیارومیه
 
دوشنبه ۱۶/۹/۱۳۹۴
 
تربیت نوین یزد- شهرداری ماهشهر۱۳:۴۵نصیرییزد
ماهان شوشتر-پارس جنوبی جم۱۴:۱۵-نام ورزشگاهمتعاقبا اعلام می گردد
شهرداری کامیاران-سردار بوکان۱۴:۱۵-آزادیکامیاران
 
سه شنبه۱۷/۹/۱۳۹۴
 
کارگر بنه گز-شهرداری تبریز۱۴:۰۰-شهدای بنه گز-بوشهر
هفته یازدهم دی ماه
 
نسل ابومسلم مشهد- هف سمنان۱۴:۰۰یازدهمتختیمشهد
 
دوشنبه ۷/۱۰/۱۳۹۴
 
شهرداری بندر عباس- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۰۰یازدهمتختیبندرعباس
صنعت ساری- فولاد نوین اهواز۱۴:۰۰- شهداءساری
کارا شیراز- شهدای جویبار۱۴:۰۰-حاجی پورسعادت شهر
مقاومت تهران- استقلال آب ب  تهران۱۴:۰۰-ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگرددتهران
بادران تهران- ماهان شوشتر۱۴:۰۰-کارگران تهرانتهران
شهرداری کاشان – آینده سازان برق جدید۱۴:۰۰-امیر کبیرکاشان
اکسین البرز- کارون اهواز۱۴:۰۰انقلابکرجالبرز
پارس جنوبی جم- کارگر بنه گز۱۴:۰۰-تختیجمبوشهر
پرسپولیس گناوه- نیروی زمینی تهران۱۴:۰۰-سراجیگناوه
رهپویان رضوانشهر- سپیدرودرشت۱۴:۰۰-معلمرضوانشهر
کاسپین قزوین – نفت و گاز گچساران۱۴:۰۰-سردار آزادگانقزوین
شهرداری ارومیه –توسعه کیش۱۴:۱۵-تختیارومیه
شهرداری ماهشهر-کیمیا فرآیند تهران۱۴:۱۵-شهداماهشهر
نفت نوین آبادان- نفت امیدیه۱۴:۱۵-تختیآبادان
سردار بوکان-شهرداری تبریز۱۴:۱۵خاتم الانبیا-بوکان
خلخال دشت خلخال-پیام وحدت کاشمر۱۴:۱۵-تختیخلخال
شهرداری کامیاران-تربیت نوین یزد۱۴:۱۵-آزادیکامیاران
ملی پوشان تبریز- بعثت کرمانشاه۱۴:۱۵-تختیتبریز
 
دوشنبه ۷/۱۰/۱۳۹۴
 
شهرداری بوشهر- الوند همدان۱۶:۰۰-بهشتیبوشهر
هفته دوازدهم ۱۴ دی ماه
 
پیام وحدت کاشمر- شهرداری ارومیه۱۴:۰۰آزادیکاشمر
هف سمنان- کارا شیراز۱۴:۱۵-تختیسمنانسمنان
شهدای جویبار- کاسپین قزوین۱۴:۱۵-سراجکلاجویبار
تربیت نوین یزد- سردار بوکان۱۴:۱۵-نصیرییزد
 
دوشنبه ۱۴/۱۰/۱۳۹۴
 
آینده سازان برق جدید شیراز- شهرداری بندر عباس۱۴:۱۵حاجی پورسعادت شهر
توسعه کیش- رهپویان رضوانشهر۱۴:۱۵المپیککیش
کیمیا فرآیند تهران- شهرداری کامیاران۱۴:۱۵اتکاتهران
استقلال آبی ب تهران- نفت نوین آبادان۱۴:۱۵-هویزهتهران
نیروی زمینی تهران- ملی پوشان تبریز 14:15-شهدا نزاجاتهران
یاران غدیر هشتگرد- پرسپولیس گناوه۱۴:۱۵-انقلابکرج
نفت و گاز گچساران- مقاومت تهران۱۴:۱۵-شهدا نفتگچساران
کارگر بنه گز- بادران تهران۱۴:۱۵-شهدای بنه گز-بنه گز
سپیدرود رشت- شهرداری بوشهر-۱۴:۱۵-عضدیرشت
الوند همدان- صنعت ساری۱۴:۱۵-حاجی باباییهمدان
فولاد نوین اهواز- خلخال دشت خلخال-۱۴:۱۵-اختصاصی فولاد اهواز
نفت امیدیه- نسل ابومسلم مشهد۱۴:۱۵-ن فت۱امیدیه
ماهان شوشتر- شهرداری ماهشهر۱۴:۱۵- متعاقبا اعلام می گردد
کارون اهواز- شهرداری کاشان۱۴:۱۵-تختیاهواز
بعثت کرمانشاه- اکسین البرز۱۴:۱۵-۱۵ خرداد کرمانشاه
شهرداری تبریز- پارس جنوبی جم۱۴:۱۵-اختصاصی شهرداریتبریز
هفته سیزدهم ۲۱ دی ماه
نسل ابومسلم مشهد- استقلال آبی ب تهران۱۴:۰۰-تختیمشهد
صنعت ساری-سپیدرود رشت۱۴:۱۵شهداساری
شهرداری بندر عباس- کارون اهواز۱۴:۱۵-تختیبندرعباس
توسعه کیش- پیام وحدت کاشمر۱۴:۱۵-المپیککیش
کارا شیراز- نفت امیدیه۱۴:۱۵-بعثت شیراز
تربیت نوین یزد- کیمیا فرایند تهران۱۴:۱۵-نصیرییزد
نفت و گاز گچساران- شهدای جویبار۱۴:۱۵- شهداء نفت گچساران
مقاومت تهران- نفت نوین آبادان۱۴:۱۵-ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
بادران تهران- شهرداری تبریز۱۴:۱۵کارگرانتهران
نیروی زمینی تهران- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۱۵-شهدا نزاجاتهران
شهرداری کاشان –  بعثت کرمانشاه- ۱۴:۱۵- امیر کبیرکاشان
کاسپین قزوین- هف سمنان۱۴:۱۵سردار آزادگانقزوین
رهپویان رضوانشهر- شهرداری بوشهر-۱۴:۱۵-معلمرضوانشهر
پرسپولیس گناوه- آینده سازان برق جدید شیراز-۱۴:۱۵-سراجیگناوه
شهرداری ماهشهر- کارگر بنه گز۱۴:۱۵-شهداءماهشهر
خلخال دشت خلخال- الوند همدان-۱۴:۱۵تختیخلخال
شهرداری کامیاران- ماهان شوشتر-۱۴:۱۵آزادیکامیاران
سردار بوکان- پارس جنوبی جم۱۴:۱۵خاتم الانبیا بوکان
ملی پوشان تبریز- اکسین البرز۱۴:۱۵-تختیتبریز
شهرداری ارومیه- فولاد نوین اهواز-۱۴:۱۵تختیارومیه

 

 

 

لیگ دسته دوم با حضور ۴۰ تیم در چهار گروه از ۵ مهرماه آغاز می شود و از هر گروه سه تیم به مرحله دوم صعود می کنند که تیم های اول هر گروه مستقیما صعود کرده و تیمهای دوم به پلی آف می روند. از هر گروه ۴ تیم به لیگ دسته سوم سقوط می کنند. اواخر بهمن ماه پایان مرحله اول مسابقات است .

شروع مرحله دوم اوایل اسفند بوده و پایان مسابقات اواخر اردیبهشت ۹۵ است و پلی آف رقابتها، نیمه اول خرداد ماه ۹۵ خواهد بود. همچنین از هر گروه سه تیم به مرحله دوم مسابقات صعود می کنند و مرحله دوم رقابتها در دو گروه ۶ تیمی انجام می شود.

شایان ذکر است تیم و شهرداری یاسوج در لیست انتظار قرار گرفتند.

در ضمن  31 شهریور ماه ۹۴ پایان نقل و انتقالات رقابتهای لیگ دسته دوم  می باشد

منبع : دي اسپرت

پاسخی بگذارید