تاریخ: ۹:۵۲ :: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نام نویسنده: sobhan

اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان کمیته مسابقات سازمان لیگ،برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان را اعلام کرد. به گزارش مازند اسپرت ، برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است: گروه اول  هفته اول  یکشنبه ۲۴/۸/۱۳۹۴ فخر شوشتر- فولاد خوزستان۱۴:۱۵تختیشوشترخوزستان نوژن اصفهان-سپاهان اصفهان ۱۴:۱۵آزادیخوراسگاناصفهان نفت آبادان-پیروزی برازجان۱۴:۱۵پیروزآبادانخوزستان هفته دوم پنج […]

اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان

اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان

کمیته مسابقات سازمان لیگ،برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان را اعلام کرد.

به گزارش مازند اسپرت ، برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است:
گروه اول 
هفته اول  یکشنبه ۲۴/۸/۱۳۹۴
فخر شوشتر- فولاد خوزستان۱۴:۱۵تختیشوشترخوزستان
نوژن اصفهان-سپاهان اصفهان ۱۴:۱۵آزادیخوراسگاناصفهان
نفت آبادان-پیروزی برازجان۱۴:۱۵پیروزآبادانخوزستان
هفته دوم پنج شنبه ۲۸/۸/۱۳۹۴
سپاهان اصفهان- استقلال بوشهر۱۴:۱۵صفائیهاصفهان
فولاد خوزستان-نفت ابادان۱۴:۱۵اختصاصی اهوازخوزستان
جمعه ۲۹/۸/۱۳۹۴
پیروزی برازجان- نوژن اصفهان۱۴:۱۵تختیبرازجانبوشهر
هفته سوم جمعه ۶/۹/۱۳۹۴

نفت ابادان- فخر شوشتر۱۴:۰۰پیروزآبادان

استقلال بوشهر- پیروزی برازجان۱۴:۰۰قدسبوشهر
نوژن اصفهان- فولاد خوزستان۱۴:۰۰آزادیخوراسگان اصفهان
هفته چهارم پنجشنبه ۱۲/۹/۱۳۹۴
پیروزی برازجان- سپاهان اصفهان۱۴:۰۰تختی برازجان بوشهر
فخر شوشتر- نوزن اصفهان۱۴:۰۰تختیشوشتر

جمعه ۱۳/۹/۱۳۹۴

فولاد خوزستان- استقلال بوشهر۱۲:۰۰اختصاصی اهواز

هفته پنجم چهارشنبه ۱۸/۹/۱۳۹۴
نوژن اصفهان- نفت ابادان۱۴:۰۰آزادیخوراسگان اصفهان
سپاهان اصفهان- فولاد خوزستان۱۴:۰۰صفائیهاصفهان
استقلال بوشهر- فخر شوشتر۱۴:۰۰قدسبوشهربوشهر

گروه  دوم 
هفته اول پنجشنبه ۲۸/۸/۱۳۹۴
مس کرمان- مس رفسنجان۱۴:۱۵سلیمی کیاکرمان
خلیج فارس شیراز- برق شیراز۱۴:۱۵ارتششیراز
ذوب آهن اصفهان-البدر بندر کنگ۱۴:۱۵منتظریدرچهاصفهان
هفته دوم جمعه ۶/۹/۱۳۹۴
خلیج فارس شیراز-مس کرمان۱۴:۰۰ارتششیرازفارس
البدر بندر کنگ – مس رفسنجان۱۴:۰۰اختصاصیبندر کنگهرمزگان
برق شیراز- ذوب اهن اصفهان۱۴:۰۰اختصاصی شیراز
هفته سوم پنجشنبه ۱۲/۹/۱۳۹۴
مس کرمان- البدر بندر کنگ۱۴:۰۰سلیمی کیاکرمانکرمان
جمعه ۱۳/۹/۱۳۹۴
ذوب آهن اصفهان – خلیج فارس شیراز۱۴:۰۰منتظریدرچهاصفهان
مس رفسنجان-برق شیراز۱۴:۰۰شهداءرفسنجانکرمان
هفته چهارم جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
ذوب اهن اصفهان-  مس کرمان۱۲:۰۰منتظریدرچهاصفهان
برق شیراز- البدر بندر کنگ۱۴:۰۰اختصاصی شیراز
خلیج فارس شیراز- مس رفسنجان۱۴:۰۰ ارتششیراز
هفته پنجم جمعه ۲۷/۹/۱۳۹۴
مس کرمان- برق شیراز۱۴:۰۰سلیمی کیاکرمان
مس رفسنجان- ذوب اهن اصفهان۱۴:۰۰شهداءرفسنجانکرمان
البدر بندر کنگ – خلیج فارس شیراز۱۴:۰۰اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
گروه سوم
هفته اول پنجشنبه ۲۸/۸/۱۳۹۴
شهرداری تبریز- دبیری تبریز۱۴:۱۵پارک صنعت تبریز
نود ارومیه- شهرداری همدان۱۴:۱۵تختیارومیهآ. غربی
ذوب اهن اردبیل-شهرداری اردبیل۱۴:۱۵علی داییاردبیل
هفته دوم جمعه ۶/۹/۱۳۹۴
نود ارومیه – شهرداری تبریز۱۴:۰۰تختیارومیهآ. غربی
شهرداری اردبیل-  دبیری تبریز۱۴:۰۰علی داییاردبیل
شهرداری همدان – ذوب اهن اردبیل ۱۴:۰۰اختصاصیهمدان
هفته سوم جمعه ۱۳/۹/۱۳۹۴
شهرداری تبریز-شهرداری اردبیل۱۴:۱۵سومپارک صنعت تبریز
ذوب آهن اردبیل-نود ارومیه۱۴:۰۰سومعلی داییاردبیل
دبیری تبریز-شهرداری همدان۱۲:۰۰سومپارک صنعت تبریز
هفته چهارم جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
ذوب اهن اردبیل- شهرداری تبریز۱۴:۰۰علی داییاردبیل
شهرداری همدان- شهرداری اردبیل۱۴:۰۰اختصاصی همدان
نود ارومیه -دبیری تبریز۱۴:۰۰تختیارومیهآ. غربی
هفته پنجم جمعه ۲۷/۹/۱۳۹۴
شهرداری تبریز – شهرداری همدان۱۲:۰۰پارک صنعت تبریز
دبیری تبریز – ذوب اهن اردبیل ۱۴:۱۵پارک صنعت تبریز
شهرداری اردبیل- نود ارومیه۱۴:۰۰علی داییاردبیل

گروه چهارم 
هفته اول پنجشنبه ۲۸/۸/۱۳۹۴

متین بابل- شهداء قائمشهر۱۴:۱۵موزیرجبابلمازندران
کادوس استارا- شهرداری رشت۱۴:۱۵وحدت آستاراگیلان
ملوان بندر انزلی- مقاومت تهران۱۴:۱۵اولکلویرانزلی
هفته دوم پنجشنبه ۵/۹/۱۳۹۴

شهرداری رشت-ملوان بندر انزلی۱۴:۰۰عضدیرشت

جمعه ۶/۹/۱۳۹۴

کادوس استارا-  متین بابل۱۴:۰۰وحدت آستاراگیلان
مقاومت تهران- شهداء قائمشهر۱۴:۰۰۵ آذرتهرانتهران

هفته سوم 
سه شنبه ۱۰/۹/۱۳۹۴ 

ملوان بندر انزلی -کادوس استارا۱۴:۰۰کلویرانزلی
جمعه ۱۳/۹/۱۳۹۴
شهداء قائمشهر- شهرداری رشت ۱۴:۰۰وطنیقائمشهر
متین بابل-مقاومت تهران۱۴:۰۰موزیرجبابل
هفته چهارم جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
ملوان بندر انزلی- متین بابل 14:00کلویرانزلی
شهرداری رشت-مقاومت تهران۱۲:۰۰عضدیرشت
کادوس استارا- شهداء قائمشهر۱۴:۰۰وحدت آستاراگیلان
هفته پنجم جمعه ۲۷/۹/۱۳۹۴
متین بابل- شهرداری رشت۱۴:۰۰موزیرجبابل
شهداء قائمشهر – ملوان بندر انزلی۱۴:۰۰وطنیقائمشهر
مقاومت تهران- کادوس آستارا۱۴:۰۰۵ آذرتهران
گروه پنجم 
هفته اول 
پنجشنبه  28/8/1394

هدف بابلسر- پدیده ساری۱۴:۰۰علیزادهبابلسرمازندران
پیشگامان مشهد- پنت هاوس مشهد۱۴:۱۵تختیمشهد
سایپا مشهد- استیل البرز آق قلا۱۲:۰۰اولتختیمشهد
هفته دوم جمعه ۵/۹/۱۳۹۴

پیشگامان مشهد- هدف  بابلسر۱۴:۱۵تختیمشهد
استیل البرز آق قلا- پدیده ساری۱۴:۱۵شهداءآق قلاگلستان
پنت هاوس مشهد- سایپا مشهد۱۲:۰۰تختیمشهد
هفت سوم سه شنبه ۱۰/۹/۱۳۹۴

سایپا مشهد- پیشگامان مشهد۱۴:۰۰تختیمشهد
پنجشنبه ۱۲/۹/۱۳۹۴
هدف  بابلسر- استیل البرز آق قلا۱۴:۰۰علیزادهبابلسرمازندران
جمعه  13/9/1394
پدیده ساری- پنت هاوس مشهد۱۴:۰۰اختصاصیتیرکلا ساریمازندران
هفته چهارم چهارشنبه ۱۸/۹/۱۳۹۴

سایپا مشهد- هدف بابلسر۱۴:۰۰چهارمتختیمشهد
شنبه ۲۱/۹/۱۳۹۴
پنت هاوس مشهد-  استیل البرز آق قلا۱۲:۰۰تختیمشهد
پیشگامان مشهد- پدیده ساری۱۴:۱۵تختیمشهد
هفته پنجم جمعه ۲۷/۹/۱۳۹۴
هدف  بابلسر – پنت هاوس مشهد۱۴:۰۰علیزادهبابلسر
پدیده ساری- سایپا مشهد۱۴:۰۰ اختصاصی تیرکلا ساریمازندران
استیل البرز آق قلا- پیشگامان مشهد۱۴:۰۰شهداءآق قلاگلستان

پاسخی بگذارید