تاریخ: ۹:۵۰ :: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نام نویسنده: sobhan

اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد. به گزارش مازند اسپرت، برنامه رقابتها به شرح زیر است: هفته هجدهم دوشنبه ۹۴/۹/۱۶ پاس […]

اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور

اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش مازند اسپرت، برنامه رقابتها به شرح زیر است:

هفته هجدهم دوشنبه ۹۴/۹/۱۶
پاس همدان  –   گیتی پسند اصفهان -ساعت۱۴-ورزشگاهقدسهمدان
مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۴-ورزشگاهشهداءرفسنجان کرمان
خیبر خرم آباد –  نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴-ورزشگاهتختیخرم آباد لرستان
گل گهر سیرجان –   پارسه تهران -ساعت۱۴-ورزشگاهاختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
فولاد یزد –  ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل –      شهرداری اردبیل -ساعت  14-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابل مازندران
آلومینیوم اراک –      فجر سپاسی شیراز -ساعت   14-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پیکان تهران  –      مس کرمان  -ساعت ۱۴- ورزشگاهشهداشهر قدس تهران
آلومینیوم هرمزگان –  نساجی مازندران -ساعت    14:15  خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان –  داماش گیلان   -ساعت        14:30-ورزشگاهتختیآبادانخوزستان
هفته نوزدهم یکشنبه ۹۴/۹/۲۲
مس کرمان –  پاس همدان -ساعت۱۴-ورزشگاه نوزدهم امام علی کرمان
نفت مسجد سلیمان –  فولاد یزد-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه نوزدهم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
سه شنبه ۹۴/۹/۲۴
داماش گیلان –  خونه به خونه بابل-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
ماشین سازی تبریز-گل گهر سیرجان-ساعت۱۴-ورزشگاه تختیتبریز
فجر سپاسی شیراز   –  صنعت نفت آبادان -ساعت ۱۴-ورزشگاه حافظیهشیراز فارس 
نساجی مازندران –   خیبر خرم آباد-ساعت۱۴-ورزشگاهشهید وطنی قائم شهرمازندران
گیتی پسند اصفهان –  مس رفسنجان -ساعت۱۴-ورزشگاه آرارات اصفهان
شهرداری اردبیل  –     پیکان تهران-ساعت۱۴-ورزشگاه تختیاردبیل
پارسه تهران –      آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۴-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر –     آلومینیوم اراک-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
جمعه ۹۴/۹/۲۷ معوقه هفته پنجم
پاس همدان –نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۴-ورزشگاهقدس همدان
هفته بیستم پنجشنبه۹۴/۱۰/۳
مس رفسنجان-گل گهر سیرجان  -ساعت ۱۴-ورزشگاهشهدا رفسنجان کرمان
نساجی مازندران  – فولاد یزد-ساعت ۱۴-ورزشگاهشهید وطنی قائم شهرمازندران
فجر سپاسی شیراز –  خونه به خونه بابل-ساعت ۱۴-ورزشگاهحافظیهشیراز 
پارسه تهران –      خیبر خرم آباد-ساعت۱۴-ورزشگاهصنایع دفاع تهران
داماش گیلان – پیکان تهران-ساعت۱۴–ورزشگاهشهید عضدی رشت گیلان
شهرداری اردبیل  –   پاس همدان  -ساعت۱۴-ورزشگاهتختیاردبیل 
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۴-ورزشگاهتختیتبریز 
گیتی پسند اصفهان –  مس کرمان-ساعت۱۴-ورزشگاه آرارات اصفهان
نفت مسجد سلیمان –  آلومینیوم اراک-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
ایرانجوان بوشهر –     صنعت نفت آبادان-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته بیست و یکم پنجشنبه ۹۴/۱۰/۲۴
آلومینیوم اراک-نساجی مازندران-ساعت  14  -ورزشگاه امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان   –   گیتی پسند اصفهان-ساعت   14-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پاس همدان  – داماش گیلان-ساعت۱۴-ورزشگاهقدس همدان
فولاد یزد –   پارسه تهران-ساعت۱۴-ورزشگاهشهید نصیری یزد
مس کرمان –    شهرداری اردبیل-ساعت۱۴-ورزشگاهامام علی کرمان
خیبر خرم آباد  –  ماشین سازی تبریز-ساعت۱۴-ورزشگاهتختیخرم آباد
پیکان تهران –     فجر سپاسی شیراز -ساعت ۱۴-ورزشگاهشهدا  شهرقدستهران
خونه به خونه بابل –     ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴-ورزشگاهشهدا هفتم تیربابلمازندران
آلومینیوم هرمزگان  –     مس رفسنجان  -ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان –     نفت مسجد سلیمان -ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه تختی آبادانخوزستان
هفته بیست و دوم چهارشنبه۹۴/۱۰/۳۰
پارسه تهران –       آلومینیوم اراک -ساعت۱۴-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
ماشین سازی تبریز-  فولاد یزد-ساعت ۱۴-ورزشگاهتختی ورزشگاه تبریز
مس رفسنجان-  خیبر خرم آباد-ساعت۱۴-ورزشگاهشهدا-ورزشگاه رفسنجان کرمان
گیتی پسند اصفهان –   شهرداری اردبیل -ساعت ۱۴-ورزشگاهآراراتاصفهان
فجر سپاسی شیراز   –  پاس همدان -ساعت۱۴-ورزشگاهحافظیهشیراز فارس 
گل گهر سیرجان –  آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۴-ورزشگاهاختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
داماش گیلان –  مس کرمان-ساعت ۱۴-ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
نساجی مازندران  –  صنعت نفت آبادان-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
ایرانجوان بوشهر –     پیکان تهران-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –   خونه به خونه بابل-ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و سوم سه شنبه ۹۴/۱۱/۶
شهرداری اردبیل- داماش گیلان-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان –     فجر سپاسی شیراز-ساعت  14-ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان  –  ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴-ورزشگاهقدسهمدان
آلومینیوم اراک –   ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۴-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
خونه به خونه بابل –      نساجی مازندران -ساعت  14-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابل مازندران
فولاد یزد –    مس رفسنجان-ساعت  14–ورزشگاهشهید نصیرییزد
خیبر خرم آباد  –  گل گهر سیجان-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
پیکان تهران –      نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
آلومینیوم هرمزگان  –     گیتی پسند اصفهان-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان –      پارسه تهران-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاهتختی آبادان خوزستان
هفته بیست و چهارم دوشنبه۹۴/۱۱/۱۲
ماشین سازی تبریز-   صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۴-ورزشگاه تختی تبریز
نساجی مازندران  –   پیکان تهران-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
پارسه تهران –     خونه به خونه بابل -ساعت ۱۴-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
گل گهر سیرجان –   فولاد یزد -ساعت۱۴-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
گیتی پسند اصفهان –    داماش گیلان-ساعت۱۴-ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان-   آلومینیوم اراک -ساعت۱۴-ورزشگاهشهدارفسنجان کرمان
فجر سپاسی شیراز   –   شهرداری اردبیل-ساعت ۱۴-ورزشگاهحافظیهشیراز فارس 
آلومینیوم هرمزگان- خیبر خرم آباد-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه خلیج فارسبندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر –     مس کرمان-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –    پاس همدان-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمانخوزستان
هفته بیست و پنجم دوشنبه ۹۴/۱۱/۱۹
آلومینیوم اراک –  گل گهر سیجان -ساعت  14-ورزشگاهامام خمینی اراک مرکزی
پاس همدان  –   نساجی مازندران  -ساعت  14-ورزشگاه قدسهمدان
فولاد یزد –      آلومینیوم هرمزگان -ساعت۱۴-ورزشگاهشهید نصیرییزد
پیکان تهران –       پارسه تهران -ساعت۱۴-ورزشگاهشهدا   شهرقدس تهران
خیبر خرم آباد  –   گیتی پسند اصفهان-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
داماش گیلان – فجر سپاسی شیراز  -ساعت۱۴-ورزشگاه شهید عضدیرشتگیلان
خونه به خونه بابل – ماشین سازی تبریز –ساعت۱۴-ورزشگاهشهدا هفتم تیربابلمازندران
شهرداری اردبیل-  ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان –      نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴-ورزشگاهامام علی کرمان
صنعت نفت آبادان –  مس رفسنجان  -ساعت    14:30-ورزشگاه تختی آبادانخوزستان
هفته بیست و ششم یکشنبه۹۴/۱۱/۲۵
خیبر خرم آباد- فولاد یزد-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان -فجر سپاسی شیراز-ساعت   14:15-ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان-    خونه به خونه بابل -ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان –    صنعت نفت آبادان-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پارسه تهران –    پاس همدان-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
نساجی مازندران  –    مس کرمان -ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
ماشین سازی تبریز-    پیکان تهران-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه تختیتبریزآ. شرقی 
آلومینیوم هرمزگان-  آلومینیوم اراک-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه خلیج فارسبندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر –       داماش گیلان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –    شهرداری اردبیل-ساعت  14:45-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
هفته بیست و هفتم شنبه۹۴/۱۲/۱
فولاد یزد –       گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران –  مس رفسنجان     -ساعت  14:30-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل –  گل گهر سیجان   14:30-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابلمازندران
شهرداری اردبیل-   نساجی مازندران   -ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه تختیاردبیل
آلومینیوم اراک –   خیبر خرم آباد  -ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاهامام خمینیاراک مرکزی
پاس همدان  –    ماشین سازی تبریز-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه قدسهمدان همدان
فجر سپاسی شیراز  – ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه حافظیه شیرازفارس
داماش گیلان –  نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید عضدیرشتگیلان
مس کرمان –       پارسه تهران-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه امام علیکرمان
صنعت نفت آبادان –   آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵-ورزشگاه تختی آبادانخوزستان
هفته بیست و هشتم جمعه ۹۴/۱۲/۷
گل گهر سیرجان –     پیکان تهران-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
مس رفسنجان-     پاس همدان -ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
پارسه تهران –     شهرداری اردبیل -ساعت ۱۴:۴۵-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
خیبر خرم آباد-  صنعت نفت آبادان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان – ایرانجوان بوشهر -ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران  –     داماش گیلان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک- فولاد یزد-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
ماشین سازی تبریز-     مس کرمان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه تختی تبریزآ. شرقی 
آلومینیوم هرمزگان-   خونه به خونه بابل-ساعت ۱۵-ورزشگاهخلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان –  فجر سپاسی شیراز -ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و نهم پنجشنبه ۹۴/۱۲/۱۳
مس کرمان –     مس رفسنجان -ساعت     15-ورزشگاه امام علیکرمان
پاس همدان  –     گل گهر سیجان   -ساعت۱۵-ورزشگاهقدسهمدان
خونه به خونه بابل –   خیبر خرم آباد -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابلمازندران
داماش گیلان –   پارسه تهران-ساعت۱۵-ورزشگاه شهید عضدی رشتگیلان
پیکان تهران –   آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل-    ماشین سازی تبریز -ساعت۱۵-ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز  –  نساجی مازندران  -ساعت ۱۵-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک-ساعت۱۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان –    فولاد یزد -ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه تختیآبادانخوزستان
هفته سی ام چهارشنبه۹۴/۱۲/۱۹
فولاد یزد – خونه به خونه بابل-ساعت۱۵-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پارسه تهران –      فجر سپاسی شیراز -ساعت  15-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   پیکان تهران-ساعت۱۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-  داماش گیلان-ساعت۱۵-ورزشگاهتختیتبریزآ. شرقی 
مس رفسنجان-      شهرداری اردبیل -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان –   مس کرمان -ساعت   15-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانکرمان
نساجی مازندران  –      ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک-  صنعت نفت آبادان-ساعت۱۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
آلومینیوم هرمزگان-    پاس همدان-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان –   گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۵:۳۰ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
هفته سی و یکم سه شنبه۹۴/۱۲/۲۵
داماش گیلان –مس رفسنجان-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل –    آلومینیوم اراک-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابلمازندران
پیکان تهران –    فولاد یزد-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاهشهدا  شهرقدستهران
شهرداری اردبیل-     گل گهر سیرجان-ساعت  15:15-ورزشگاهتختیاردبیل
پاس همدان  –      خیبر خرم آباد  -ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاهقدسهمدان
فجر سپاسی شیراز  –   ماشین سازی تبریز-ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاه حافظیه شیرازفارس
گیتی پسند اصفهان-  صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان –      آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر-  پارسه تهران-ساعت۱۵:۴۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  نساجی مازندران-ساعت    15:45-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و دوم دوشنبه ۹۵/۱/۹
گل گهر سیرجان –    داماش گیلان-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانکرمان
مس رفسنجان-       فجر سپاسی شیراز -ساعت  16:15-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
فولاد یزد –  پاس همدان -ساعت۱۶:۱۵-سی و دوم -ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران  –  گیتی پسند اصفهان  16:15 -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک-   پیکان تهران-ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
خیبر خرم آباد-    مس کرمان   -ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه تختیخرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-   ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه تختی تبریزآ. شرقی 
پارسه تهران –     نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
آلومینیوم هرمزگان-     شهرداری اردبیل-ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه تختیآبادانخوزستان

لازم به ذکر است زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور از تاریخ چهارشنبه ۲ دی ۹۴ الی سه شنبه ۲۹ دی ۹۴ است.

پاسخی بگذارید