تاریخ: ۱۰:۰۸ :: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه هفته اول تا سوم رقابهای لیگ برتر نوجوانان را اعلام کرد. به گزارش مازند اسپرت و به نقل از پايگاه اطلاع رساني هيات فوتبال استان مازندران ، برنامه رقابتها به شرح زیر است: گروه اول  هفته اول  شنبه ۲۳/۸/۱۳۹۴ استعداد جوان مشهد – پدیده مشهد-ساعت ۱۴:۱۵- تختیمشهد […]

noojjjjaaکمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه هفته اول تا سوم رقابهای لیگ برتر نوجوانان را اعلام کرد.

به گزارش مازند اسپرت و به نقل از پايگاه اطلاع رساني هيات فوتبال استان مازندران ، برنامه رقابتها به شرح زیر است:

گروه اول 


هفته اول  شنبه ۲۳/۸/۱۳۹۴

استعداد جوان مشهد – پدیده مشهد-ساعت ۱۴:۱۵- تختیمشهد
دانش فریدون کنار -پدیده ساری- ساعت۱۴:۱۵  آزادیفریدونکنار مازندران
متین بابل-عقاب بندرترکمن- ساعت۱۴:۱۵موزیرجبابلمازندران
هفته دوم  جمعه ۲۹/۸/۱۳۹۴
دانش فریدون کنار-  استعداد  جوان مشهد- ساعت۱۴:۱۵آزادیفریدونکنار 
عقاب بندرترکمن- پدیده مشهد- ساعت۱۴:۱۵قاندومیبندرترکمن گلستان
پدیده ساری-متین بابل – ساعت۱۴:۱۵اختصاصی ساریمازندران
هفته سوم   پنجشنبه ۵/۹/۱۳۹۴
استعداد  جوان مشهد- عقاب بندرترکمن- ساعت۱۴:۱۵تختی مشهد
متین بابل- دانش فریدون کنار- ساعت۱۴:۱۵موذیرجبابل مازندران
پدیده مشهد- پدیده ساری       –  ساعت۱۲:۰۰تختی مشهد 
هفته چهارم پنجشنبه ۱۲/۹/۱۳۹۴
متین بابل –استعداد جوان مشهد۱۴:۰موزیرجبابلمازندران
پددیده ساری- عقاب بندر ترکمن۱۴:۰۰آزادیتیرکلا ساری مازندران
دانش فریدونکنار- پدیده مشهد۱۴:۰۰آزادیفریدونکنارمازندران

هفته پنجم 
پنجشنبه ۱۹/۹/۱۳۹۴

پدیده مشهد- متین بابل۱۴:۰۰تختیمشهد
عقاب بندر ترکمن- دانش فریدونکنار۱۴:۰۰قاندومیبندرترکمن گلستان
جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
استعداد جوان مشهد- پدیده ساری۱۲:۰۰تختیمشهد خراسان رضوی

گروه دوم 
هفته اول شنبه ۲۳/۸/۱۳۹۴

گسترش فولاد تبریز- داماش گیلان ۱۴:۱۵محمد خیابانیتبریز
ملوان بندر انزلی- دخانیات گیلان۱۴:۱۵کلویرانزلیگیلان
شهرداری تبریز- تراکتور سازی تبریز۱۴:۱۵پارک صنعتتبریز
هفته دوم  جمعه ۲۹/۸/۱۳۹۴
ملوان بندر انزلی- گسترش فولاد تبریز۱۴:۱۵کلویرانزلیگیلان
تراکتورسازی تبریز-داماش گیلان۱۴:۱۵اختصاصیتبریز
دخانیات گیلان-شهرداری تبریز۱۴:۱۵عضدیرشتگیلان
هفته سوم  پنجشنبه ۵/۹/۱۳۹۴
گسترش فولاد تبریز-  تراکتورسازی تبریز۱۴:۱۵محمد خیابانیتبریز
شهرداری تبریز- ملوان بندر انزلی۱۴:۱۵پارک صنعتتبریز
داماش گیلان- دخانیات گیلان۱۴:۱۵سردار جنگلرشتگیلان
هفته چهارم  پنج شنبه ۱۲/۹/۱۳۹۴
شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز۱۴:۰۰پارک صنعتتبریز
دخانیات گیلان- تراکتورسازی تبریز۱۴:۰۰عضدیرشتگیلان
جمعه ۱۳/۹/۱۳۹۴ملوان بندر انزلی -داماش گیلان۱۴:۰۰کلویرانزلیگیلان
هفته پنجم  پنجشنبه ۱۹/۹/۱۳۹۴
تراکتورسازی تبریز – ملوان بندر انزلی۱۴:۰۰اختصاصیتبریز
جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
گسترش فولاد تبریز- دخانیات گیلان۱۴:۰۰محمد خیابانیتبریز
داماش گیلان -شهرداری تبریز۱۴:۱۵عضدیرشتگیلان
گروه سوم 
هفته اول شنبه ۲۳/۸/۱۳۹۴

پور البرز-صبای قم۱۴:۱۵اول۲۲ بهمن ولد آباد کرجالبرز
سپاهان اصفهان- پتوی لاله اصفهان۱۴:۱۵صفائیه صفائیهاصفهان
ذوب اهن اصفهان-مقاومت تهران۱۴:۱۵مطهریدرچهاصفهان
هفته دوم  جمعه ۲۹/۸/۱۳۹۴
سپاهان اصفهان- پور البرز۱۴:۱۵صفائیه اصفهان
مقاومت تهران- صبای قم۱۴:۱۵۵ آذرتهرانتهران
پتوی لاله اصفهان- ذوب آهن اصفهان۱۴:۱۵فخراصفهاناصفهان
هفته سوم پنجشنبه ۵/۹/۱۳۹۴
پور البرز- مقاومت تهران۱۴:۱۵۲۲ بهمن ولد آباد کرجالبرز
ذوب آهن اصفهان- سپاهان اصفهان۱۴:۱۵مطهریدرچهاصفهان
صبای قم- پتوی لاله اصفهان۱۴:۱۵حیدریانقم
هفته چهارم  پنجشنبه ۱۲/۹/۱۳۹۴
ذوب اهن اصفهان- پور البرز۱۴:۰۰مطهریدرچهاصفهان
پتوی لاله اصفهان- مقاومت تهران۱۴:۰۰فخراصفهان
سپاهان اصفهان- صبای قم۱۴:۰۰صفائیه اصفهان
هفته پنجم جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
پور البرز -پتوی لاله اصفهان۱۴:۰۰۲۲ بهمن ولد آباد کرج
صبای قم -ذوب اهن اصفهان۱۴:۰۰حیدریانقم
مقاومت تهران- سپاهان اصفهان۱۴:۰۰۵ آذرتهران
گروه چهارم 
هفته اول شنبه ۲۳/۸/۱۳۹۴

 نفت و گاز گچساران-  حافظ شیراز۱۴:۱۵اختصاصیگچسارانکهکیلویه و بویر احمد
نفت آبادان- نفت اهواز۱۴:۱۵پیروزآبادانخوزستان
فولاد خوزستان- استقلال بوشهر۱۴:۱۵اختصاصیاهوازخوزستان
هفته دوم جمعه ۲۹/۸/۱۳۹۴
نفت آبادان-نفت و گاز گچساران۱۴:۱۵پیروزآبادانخوزستان
استقلال بوشهر-  حافظ شیراز۱۴:۱۵قدسبوشهربوشهر
نفت اهواز- فولاد خوزستان۱۴:۱۵اختصاصی اهواز
هفته سوم پنجشنبه ۵/۹/۱۳۹۴
نفت و گاز گچساران- استقلال بوشهر۱۴:۱۵اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
فولاد خوزستان- نفت آبادان۱۴:۱۵اختصاصیاهواز
حافظ شیراز- نفت اهواز۱۴:۱۵صنایع زرهیشیراز
هفته چهارم 
جمعه ۱۳/۹/۱۳۹۴

نفت آبادان – حافظ شیراز۱۴:۰۰پیروزآبادانخوزستان
شنبه ۱۴/۹/۱۳۹۴
فولاد خوزستان -نفت و گاز گچساران۱۴:۰۰اختصاصی فولاداهواز
نفت اهواز -استقلال بوشهر۱۴:۰۰اختصاصی نفتاهواز
هفته پنجم جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
نفت و گاز گچساران- نفت اهواز۱۴:۰۰اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
حافظ شیراز- فولاد خوزستان۱۴:۰۰صنایع زرهیشیرازفارس
استقلال بوشهر- نفت آبادان۱۴:۰۰قدسبوشهربوشهر
گروه پنجم 
هفته اول  شنبه  23/8/1394

نماینده بوشهر- مس کرمان۱۴:۱۵قدسبوشهر
آلومینیوم هرمزگان- البدر بندر کنگ۱۴:۱۵تختیبندر عباس 
توانیر بندر عباس- فجر شهید سپاسی۱۴:۱۵اختصاصی توانیربندر عباس 
هفته دوم  جمعه ۲۹/۸/۱۳۹۴
آلومینیوم هرمزگان- نماینده بوشهر۱۴:۱۵تختیبندر عباس
فجر شهید سپاسی- مس کرمان۱۴:۱۵دستغیبشیراز
البدر بندر کنگ- توانیر بندر عباس۱۴:۱۵اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
هفته سوم پنجشنبه ۵/۹/۱۳۹۴
نماینده بوشهر -فجر شهید سپاسی۱۴:۱۵قدسبوشهر
توانیر بندر عباس -آلومینیوم هرمزگان۱۴:۱۵اختصاصی توانیربندر عباس
مس کرمان- البدر بندر کنگ۱۴:۱۵سلیمی کیاکرمان
هفته چهارم  پنجشنبه ۱۲/۹/۱۳۹۴
توانیر بندر عباس -نماینده بوشهر۱۴:۰۰اختصاصی توانیربندر عباسهرمزگان
البدر بندر کنگ -فجر شهید سپاسی۱۴:۰۰اختصاصی بندر کنگهرمزگان
آلومینیوم هرمزگان- مس کرمان۱۴:۰۰تختیبندر عباس
هفته پنجم جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
نماینده بوشهر- البدر بندر کنگ۱۴:۰۰قدسبوشهر
مس کرمان -توانیر بندر عباس۱۴:۰۰سلیمی کیاکرمان
فجر شهید سپاسی- آلومینیوم هرمزگان۱۴:۰۰دستغیبشیراز

پاسخی بگذارید