نقدی بر عملکرد اداره ورزش و جوانان ‌فريدونکنار؛
تاریخ: ۸:۱۴ :: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
نام نویسنده: تحریریه
« نه » بزرگ جامعه ورزشکاران به « انصار آری » !

شهرستان فريدونکنار از ديرباز مهد ورزشکاران ملي و استاني بوده و اين ظرفيت و استعداد را داشته و دارد که با اعمال مديريت دلسوزانه، شاهد جهش و نشاط در ميان جوانان باشد و به همين دليل از اداره ورزش و جوانان توقع مي‌رود حداقل‌هاي امکانات و زيرساخت‌هاي ورزشي را براي جوانان فراهم کند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،شهرستان فريدونکنار از ديرباز مهد ورزشکاران ملي و استاني بوده و اين ظرفيت و استعداد را داشته و دارد که با اعمال مديريت دلسوزانه، شاهد جهش و نشاط در ميان جوانان باشد و به همين دليل از اداره ورزش و جوانان توقع ميرود حداقلهاي امکانات و زيرساختهاي ورزشي را براي جوانان فراهم کند.

جاي تأسف است که بگوييم در اين مدت حدود سه سالي که از حضور «انصار آري» در اداره ورزش و جوانان فريدونکنار گذشته است شاهد هيچ حرکت ماندگاري نبوديم؛ بهجز حرف و سخن و وعدههاي توخالي. خيلي هم جالب توجه است که اداره ورزش و جوانان فريدونکنار عليرغم داشتن قهرمانان و پهلوانان ورزشي افتخارآفرين فراوان، هنوز در حد يک نمايندگي محسوب ميشود و حتي در اندازه يک اداره شهرستاني هم نيست!

سالن شهداي فريدونکنار در مقابل ديدگان رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان که از حدود سه دهه قبل براي جوانان شهر به يادگار مانده و شاهد رشد قهرمانان زيادي بوده است، وضعيتي خجالتآور دارد و انصار آري نيز مانند ساير جوانان و شهروندان عادي در سخنان خود آرزو ميکند کاش زيرساختهاي ورزشي شهر توسعه بيابد!

اين بيتوجهي در شرايطي از سوي انصار آري صورت ميگيرد که جامعه و بهويژه جوانان و نوجوانان ما بيش از هر زمان ديگر به شادي و نشاط نياز دارند و هر کدام از مديران بايد دغدغه داشته باشند و تا جايي که امکان دارد با اعتبارات دولتي و در وضعيتي که به دليل اين خشکسالي اعتباري، منابع مالي نيست از مشارکتها بهره ببرند و کارها را سامان دهند اما اجازه ندهد جوانان و نوجوانان در اين بخش احساس کمبود کنند.

انصار آري اما دغدغهاي براي شهر و شهروندان ندارد و وقتي دغدغه نباشد، حرکت و اتفاق مثبتي هم نخواهد بود.

اگر موارد گفته شده را کنار ابهامات مالي و سوءتدبيرهايي که هر روز در شبکههاي اجتماعي درخصوص مديريت ضعيف انصار آري گفته ميشود قرار دهيم سرمان سوت ميکشد!

مواردي از قبيل اينکه واگذاري بدون حساب و کتاب بيلبوردهاي تبليغاتي در حاشيه زمين ورزشي شهيد کريم آزادي، خانه کشتي روستاي حسينآباد، اجاره سالنهاي ورزشي به افرادي سفارش شده و موارد بسياري که از نهادهاي نظارتي استاني ميخواهيم در اين بخش ورود کنند.

نکته آخر اينکه خواست و مطالبه همه جوانان و اهالي ورزش فريدونکنار يک «نه» بزرگ به «انصار آري» رييس اداره ورزش و جوانان شهر است و از مديرکل ورزش و جوانان استان و همچنين از نماينده شهر توقع داريم به اين تقاضا رسيدگي کنند چون اين فرد در تمام مدتي که در کرسي مديريت ورزش شهر بوده، ثابت کرده هيچ دغدغهاي ندارد. ضمن اينکه توان و قدرت فکري و مديريتي و اجرايي وي نيز در همين حد است که تا امروز مشاهده شده است.

پاسخی بگذارید