تاریخ: ۱۴:۴۱ :: ۱۳۹۴/۰۸/۰۷
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات برنامه هفته پنجم تا سیزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را اعلام کرد.   به گزارش مازند اسپرت ، برنامه هفته پنجم تا سیزدهم لیگ دو کشور به شرح زیر است: هفته پنجم: یازدهم آبان دوشنبه ۱۱/۸/۱۳۹۴ تربیت نوین یزد- ماهان شوشتر-۱۴:۱۵-نصیرییزد شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز-۱۴:۴۵شهداماهشهر شهرداری کامیاران- کارگر بنه گز-۱۴:۴۵آزادیکامیاران سه شنبه […]

3کمیته مسابقات برنامه هفته پنجم تا سیزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

 

به گزارش مازند اسپرت ، برنامه هفته پنجم تا سیزدهم لیگ دو کشور به شرح زیر است:

هفته پنجم: یازدهم آبان
دوشنبه ۱۱/۸/۱۳۹۴
تربیت نوین یزد- ماهان شوشتر-۱۴:۱۵-نصیرییزد
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز-۱۴:۴۵شهداماهشهر
شهرداری کامیاران- کارگر بنه گز-۱۴:۴۵آزادیکامیاران
سه شنبه ۱۲/۸/۱۳۹۴
نسل ابومسلم مشهد- نفت نوین آبادان-۱۴:۰۰تختیمشهد
شهرداری بندر عباس- بعثت کرمانشاه-۱۴:۰۰تختیبندر عباس
نفت و گاز گچساران- هف سمنان-۱۴:۱۵-شهدا نفتگچساران
توسعه کیش- فولاد نوین اهواز۱۴:۱۵-المپیککیش
صنعت ساری- شهرداری بوشهر۱۴:۱۵شهداساری
کارا شیراز- استقلال آبی ب تهران۱۴:۱۵بعثتشیراز
شهرداری کاشان – اکسین البرز۱۴:۱۵امیر کبیرکاشاناصفهان
پرسپولیس گناوه- کارون اهواز۱۴:۳۰سراجیگناوهبوشهر
مقاومت تهران-شهدای جویبار۱۴:۳۰متعاقبا اعلام میگرددتهران
بادران تهران- پارس جنوبی جم۱۴:۳۰کارگرانتهران
نیروی زمینی تهران- آینده سازان برق جدید۱۴:۳۰پنجمشهدا نزاجاتهران
کاسپین قزوین- نفت امیدیه۱۴:۳۰سردار آزادگانقزوین
سردار بوکان- کیمیا فرآیند تهران۱۴:۴۵وحدتبوکان
خلخال دشت خلخال- سپیدرود رشت۱۴:۴۵تختیخلخال
شهرداری ارومیه- الوند همدان۱۴:۴۵تختیارومیه
رهپویان رضوانشهر-پیام وحدت کاشمر۱۴:۴۵معلمرضوانشهر
ملی پوشان تبریز- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۴۵تختیتبریز
هفته ششم:  16 آبان
سردار بوکان- شهرداری کامیاران۱۴:۳۰معوقه هفته اولمتعاقبا اعلام میگرددبوکان 
شهرداری ماهشهر-تربیت نوین یزد۱۴:۴۵معوقه هفته اولشهداماهشهر
سه شنبه ۱۹/۸/۱۳۹۴
نسل ابومسلم مشهد- مقاومت تهران۱۴:۰۰تختیمشهد
صنعت ساری- رهپویان رضوانشهر۱۴:۱۵شهداءساری
هف سمنان – شهدای جویبار۱۴:۱۵ششمتختیسمنان
آینده سازان برق جدید- یاران غدیرهشتگرد۱۴:۱۵ حاجی پور سعادت شهر
شهرداری کاشان- ملی پوشان تبریز۱۴:۱۵امیر کبیر کاشان
استقلال آبی ب تهران- کاسپین قزوین۱۴:۳۰هویزهتهران
اکسین البرز- شهرداری بندر عباس۱۴:۳۰انقلابکرج
نفت نوین آبادان- کارا شیراز۱۴:۴۵تختیآبادان
الوند همدان- توسعه کیش۱۴:۴۵حاجی باباییهمدان
نفت امیدیه- نفت و گاز گچساران۱۴:۴۵نفت۱امیدیه
بعثت کرمانشاه- پرسپولیس گناوه۱۴:۴۵۱۵ خردادکرمانشاه
شاهفولاد نوین اهواز- پیام وحدت کاشمر۱۴:۴۵اختصاصی فولاداهواز
کارون اهواز- نیروی زمینی تهران۱۴:۴۵تختیاهواز
سپیدرود رشت- شهرداری ارومیه۱۴:۴۵عضدیرشت
شهرداری بوشهر- خلخال دشت خلخال۱۶:۰۰بهشتیبوشهر
 
 
چهارشنبه ۲۰/۸/۱۳۹۴
 
ماهان شوشتر- کیمیا فرآیند تهران۱۴:۴۵-ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
 
پنجشنبه ۲۱/۸/۱۳۹۴
 
بادران تهران- سردار بوکان۱۴:۳۰کارگرانتهران
پارس جنوبی جم- شهرداری ماهشهر۱۴:۳۰تختیجمبوشهر
جمعه ۲۲/۸/۱۳۹۴
 
کارگر بنه گز- تربیت نوین یزد۱۴:۳۰شهدای بنه گزبنه گز
شهرداری تبریز- شهرداری کامیاران۱۴:۴۵اختصاصی شهرداریتبریز
هفته هفتم  25 آبان
 
پیام وحدت کاشمر- الوند همدان۱۴:۰۰-آزادیکاشمر 
شهدای جویبار- نفت امیدیه۱۴:۰۰-سراج کلاجویبار
شهرداری بندر عباس- شهرداری کاشان۱۴:۰۰-تختیبندر عباس
کارا شیراز- نسل ابومسلم مشهد۱۴:۰۰-بعثتشیراز
توسعه کیش- سپیدرود رشت۱۴:۰۰-المپیککیش
نفت و گاز گچساران- استقلال آبی ب تهران۱۴:۱۵شهداء نفت-گچساران
مقاومت تهران- هف سمنان۱۴:۱۵-نام ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد-
نیروی زمینی تهران- بعثت کرمانشاه۱۴:۱۵-شهداء نزاجا-تهران
یاران غدیر هشتگرد- کارون اهواز۱۴:۱۵-انقلابکرج
پرسپولیس گناوه- اکسین البرز۱۴:۱۵هفتمسراجیگناوه
کاسپین قزوین- نفت نوین آبادان۱۴:۱۵-سردار آزادگانقزوین
رهپویان رضوانشهر- فولاد نوین اهواز۱۴:۳۰-معلمرضوانشهر
خلخال دشت رضوانشهر- صنعت ساری۱۴:۳۰-تختیخلخال
شهرداری ارومیه- شهرداری بوشهر۱۴:۳۰-تختیارومیه
ملی پوشان تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز 14:30هفتمتختیتبریز
چهارشنبه ۲۷/۸/۱۳۹۴
 
تربیت نوین یزد- شهرداری تبریز۱۴:۰۰-نصیرییزد
کیمیا فرآیند تهران- کارگر بنه گز۱۴:۱۵-اتکاتهران
شهرداری ماهشهر- بادران تهران۱۴:۳۰-شهداماهشهر
شهرداری کامیاران- پارس جنوبی جم۱۴:۳۰-آزادیکامیاران
سردار بوکان- ماهان شوشتر۱۴:۳۰-خاتم الانبیابوکان
 
 
هفته هشتم اول آذر
 
نسل ابومسلم مشهد- کاسپین قزوین۱۴:۰۰تختیمشهد
صنعت ساری- شهرداری ارومیه۱۴:۰۰-شهداساری
شهرداری بندر عباس- ملی پوشان تبریز۱۴:۰۰-تختیبندر عباس
کارا شیراز- مقاومت تهران۱۴:۰۰-بعثتشیراز
شهرداری کاشان – پرسپولیس گناوه۱۴:۰۰-امیر کبیرکاشان
استقلال آبی ب تهران- شهدای جویبار۱۴:۱۵-هویزهتهران
اکسین البرز- نیروی زمینی تهران۱۴:۱۵-انقلابکرج
بعثت کرمانشاه- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۲۰-۱۵ خردادکرمانشاه
نفت نوین آبادان – نفت و گاز گچساران۱۴:۲۰-تختیآبادان
سپیدرود رشت- پیام وحدت کاشمر۱۴:۲۰-عضدیرشت
خلخال دشت خلخال- رهپویان رضوانشهر۱۴:۲۰-تختیخلخال
شهرداری بوشهر- توسعه کیش۱۶:۰۰بهشتیبوشهر
نفت امیدیه- هف سمنان۱۴:۲۰  نفت۱امیدیهخوزستان
کارون اهواز- آینده سازان برق جدید شیراز۱۴:۲۰تختیاهواز
الوند همدان- فولاد نوین اهواز۱۴:۲۰-حاجی باباییهمدان
بادران تهران- شهرداری کامیاران۱۴:۱۵-کارگرانتهران
پارس جنوبی جم- تربیت نوین یزد۱۴:۱۵-تختیجمبوشهر
شهرداری ماهشهر- سردار بوکان۱۴:۲۰-شهداماهشهر
شهرداری تبریز-  کیمیا فرآیند تهران۱۴:۲۰-اختصاصی شهرداریتبریز
کارگر بنه گز – ماهان شوشتر۱۴:۱۵-شهدای بنه گزبوشهر
هفته نهم ۸ آذر
 
پیام وحدت کاشمر-شهرداری بوشهر۱۳:۴۵-آزادیکاشمرخراسان رضوی
شهدای جویبار- نفت نوین آبادان۱۴:۰۰سراجکلاجویبار
هف سمنان-استقلال آبی ب تهران۱۴:۰۰تختیسمنان
آینده سازان برق جدید شیراز- بعثت کرمانشاه۱۴:۰۰حاجی پورسعادت شهر
توسعه کیش- صنعت ساری۱۴:۰۰المپیککیش
نفت و گاز گچساران- نسل  ابوسلم مشهد۱۴:۰۰شهدا نفتگچساران
مقاومت تهران- نفت امیدیه۱۴:۰۰-ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
نیروی زمینی تهران – شهرداری کاشان۱۴:۰۰شهداء نزاجاتهران
یاران غدیر هشتگرد- اکسین البرز۱۴:۰۰انقلابکرج
کاسپین قزوین- کارا شیراز۱۴:۰۰نهمسردار آزادگانقزوین
پرسپولیس گناوه- شهرداری بندر عباس۱۴:۰۰سراجیگناوه
رهپویان رضوانشهر- الوند همدان۱۴:۰۰معلمرضوانشهر
فولاد نوین اهواز- سپید رود رشت۱۴:۱۵اختصاصی فولاداهواز
ملی پوشان تبریز- کارون اهواز۱۴:۱۵تختیتبریز
شهرداری ارومیه- خلخال دشت خلخال۱۴:۱۵تختیارومیه
دوشنبه ۹/۹/۱۳۹۴
 
تربیت نوین یزد- بادران تهران۱۴:۰۰نصیرییزدیزد
کیمیا فرآیند تهران- پارس جنوبی جم۱۴:۰۰نهماتکاتهران
شهرداری کامیاران- شهرداری ماهشهر۱۴:۰۰نهمآزادیکامیاران
سه شنبه۱۰/۹/۱۳۹۴
 
سردار بوکان- کارگر بنه گز۱۴:۰۰نهمخاتم الانبیابوکان
ماهان شوشتر- شهرداری تبریز۱۴:۱۵نهممتعاقبا اعلام می گردد
هفته دهم ۱۵ آذر
 
پیام وحدت کاشمر- صنعت ساری۱۳:۴۵آزادیکاشمر
هف سمنان- نفت نوین آبادان۱۳:۴۵تختیسمنان
شهدای جویبار- نسل ابومسلم مشهد۱۳:۴۵سراج کلاجویبار
توسعه کیش- خلخال دشت خلخال۱۳:۴۵المپیککیش
آینده سازان برق جدید شیراز-اکسین البرز۱۳:۴۵حاجی پورسعادت شهر
نفت و گاز گچساران-کارا شیراز۱۴:۰۰شهدا نفتگچساران
نیروی زمینی تهران- شهرداری بندر عباس۱۴:۰۰شهدا نزاجاتهران
کیمیا فرآیند تهران- بادران تهران۱۴:۰۰اتکاتهران
یاران غدیر هشتگرد- شهرداری کاشان۱۴:۰۰انقلابکرج
کاسپین قزوین- مقاومت تهران۱۴:۰۰سردار آزادگانقزوین
پرسپولیس گناوه- ملی پوشان تبریز۱۴:۰۰سراجیگناوه
کارون اهواز- بعثت کرمانشاه۱۴:۱۵تختیاهواز
نفت امیدیه- استقلال آبی ب تهران۱۴:۱۵نفت۱امیدیه
فولاد نوین اهواز- شهرداری بوشهر 14:15اختصاصی فولاداهواز
الوند همدان- سپید رود رشت۱۴:۱۵حاجی باباییهمدان
شهرداری ارومیه- رهپویان رضوانشهر۱۴:۱۵تختیارومیه
دوشنبه ۱۶/۹/۱۳۹۴
 
تربیت نوین یزد- شهرداری ماهشهر۱۳:۴۵نصیرییزد
ماهان شوشتر-پارس جنوبی جم۱۴:۱۵-نام ورزشگاهمتعاقبا اعلام می گردد
شهرداری کامیاران-سردار بوکان۱۴:۱۵-آزادیکامیاران
سه شنبه۱۷/۹/۱۳۹۴
 
کارگر بنه گز-شهرداری تبریز۱۴:۰۰-شهدای بنه گز-بوشهر
هفته یازدهم دی ماه
 
نسل ابومسلم مشهد- هف سمنان۱۴:۰۰یازدهمتختیمشهد
دوشنبه ۷/۱۰/۱۳۹۴
 
شهرداری بندر عباس- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۰۰یازدهمتختیبندرعباس
صنعت ساری- فولاد نوین اهواز۱۴:۰۰- شهداءساری
کارا شیراز- شهدای جویبار۱۴:۰۰-حاجی پورسعادت شهر
مقاومت تهران- استقلال آب ب  تهران۱۴:۰۰-ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگرددتهران
بادران تهران- ماهان شوشتر۱۴:۰۰-کارگران تهرانتهران
شهرداری کاشان – آینده سازان برق جدید۱۴:۰۰-امیر کبیرکاشان
اکسین البرز- کارون اهواز۱۴:۰۰انقلابکرجالبرز
پارس جنوبی جم- کارگر بنه گز۱۴:۰۰-تختیجمبوشهر
پرسپولیس گناوه- نیروی زمینی تهران۱۴:۰۰-سراجیگناوه
رهپویان رضوانشهر- سپیدرودرشت۱۴:۰۰-معلمرضوانشهر
کاسپین قزوین – نفت و گاز گچساران۱۴:۰۰-سردار آزادگانقزوین
شهرداری ارومیه –توسعه کیش۱۴:۱۵-تختیارومیه
شهرداری ماهشهر-کیمیا فرآیند تهران۱۴:۱۵-شهداماهشهر
نفت نوین آبادان- نفت امیدیه۱۴:۱۵-تختیآبادان
سردار بوکان-شهرداری تبریز۱۴:۱۵خاتم الانبیا-بوکان
خلخال دشت خلخال-پیام وحدت کاشمر۱۴:۱۵-تختیخلخال
شهرداری کامیاران-تربیت نوین یزد۱۴:۱۵-آزادیکامیاران
ملی پوشان تبریز- بعثت کرمانشاه۱۴:۱۵-تختیتبریز
دوشنبه ۷/۱۰/۱۳۹۴
 
شهرداری بوشهر- الوند همدان۱۶:۰۰-بهشتیبوشهر
هفته دوازدهم ۱۴ دی ماه
 
پیام وحدت کاشمر- شهرداری ارومیه۱۴:۰۰آزادیکاشمر
هف سمنان- کارا شیراز۱۴:۱۵-تختیسمنانسمنان
شهدای جویبار- کاسپین قزوین۱۴:۱۵-سراجکلاجویبار
تربیت نوین یزد- سردار بوکان۱۴:۱۵-نصیرییزد
دوشنبه ۱۴/۱۰/۱۳۹۴
 
آینده سازان برق جدید شیراز- شهرداری بندر عباس۱۴:۱۵حاجی پورسعادت شهر
توسعه کیش- رهپویان رضوانشهر۱۴:۱۵المپیککیش
کیمیا فرآیند تهران- شهرداری کامیاران۱۴:۱۵اتکاتهران
استقلال آبی ب تهران- نفت نوین آبادان۱۴:۱۵-هویزهتهران
نیروی زمینی تهران- ملی پوشان تبریز 14:15-شهدا نزاجاتهران
یاران غدیر هشتگرد- پرسپولیس گناوه۱۴:۱۵-انقلابکرج
نفت و گاز گچساران- مقاومت تهران۱۴:۱۵-شهدا نفتگچساران
کارگر بنه گز- بادران تهران۱۴:۱۵-شهدای بنه گز-بنه گز
سپیدرود رشت- شهرداری بوشهر-۱۴:۱۵-عضدیرشت
الوند همدان- صنعت ساری۱۴:۱۵-حاجی باباییهمدان
فولاد نوین اهواز- خلخال دشت خلخال-۱۴:۱۵-اختصاصی فولاد اهواز
نفت امیدیه- نسل ابومسلم مشهد۱۴:۱۵-ن فت۱امیدیه
ماهان شوشتر- شهرداری ماهشهر۱۴:۱۵- متعاقبا اعلام می گردد
کارون اهواز- شهرداری کاشان۱۴:۱۵-تختیاهواز
بعثت کرمانشاه- اکسین البرز۱۴:۱۵-۱۵ خرداد کرمانشاه
شهرداری تبریز- پارس جنوبی جم۱۴:۱۵-اختصاصی شهرداریتبریز
هفته سیزدهم ۲۱ دی ماه
نسل ابومسلم مشهد- استقلال آبی ب تهران۱۴:۰۰-تختیمشهد
صنعت ساری-سپیدرود رشت۱۴:۱۵شهداساری
شهرداری بندر عباس- کارون اهواز۱۴:۱۵-تختیبندرعباس
توسعه کیش- پیام وحدت کاشمر۱۴:۱۵-المپیککیش
کارا شیراز- نفت امیدیه۱۴:۱۵-بعثت شیراز
تربیت نوین یزد- کیمیا فرایند تهران۱۴:۱۵-نصیرییزد
نفت و گاز گچساران- شهدای جویبار۱۴:۱۵- شهداء نفت گچساران
مقاومت تهران- نفت نوین آبادان۱۴:۱۵-ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
بادران تهران- شهرداری تبریز۱۴:۱۵کارگرانتهران
نیروی زمینی تهران- یاران غدیر هشتگرد۱۴:۱۵-شهدا نزاجاتهران
شهرداری کاشان –  بعثت کرمانشاه- ۱۴:۱۵- امیر کبیرکاشان
کاسپین قزوین- هف سمنان۱۴:۱۵سردار آزادگانقزوین
رهپویان رضوانشهر- شهرداری بوشهر-۱۴:۱۵-معلمرضوانشهر
پرسپولیس گناوه- آینده سازان برق جدید شیراز-۱۴:۱۵-سراجیگناوه
شهرداری ماهشهر- کارگر بنه گز۱۴:۱۵-شهداءماهشهر
خلخال دشت خلخال- الوند همدان-۱۴:۱۵تختیخلخال
شهرداری کامیاران- ماهان شوشتر-۱۴:۱۵آزادیکامیاران
سردار بوکان- پارس جنوبی جم۱۴:۱۵خاتم الانبیا بوکان
ملی پوشان تبریز- اکسین البرز۱۴:۱۵-تختیتبریز
شهرداری ارومیه- فولاد نوین اهواز-۱۴:۱۵تختیارومیه

پاسخی بگذارید