تاریخ: ۱۵:۲۸ :: ۱۳۹۴/۰۸/۰۷
نام نویسنده: sobhan

رئیس هیأت شنای شهرستان چالوس : شنا بایدازاهمیت ویژه ای برخوردارباشد ومسئولین نگاه ویژه ای به آن داشته باشند .   اسماعیل غمگسار رئیس هیأت شنای شهرستان چالوس درگفت وگو با خبرنگار مازنداسپرت از غرب مازندران نداشتن استخرشنا ، زیرنظراداره ورزش وجوانان شهرستان چالوس رامشکل اصلی رشته ورزشی شنادراین شهرستان دانست.   غمگساردرادامه افزود:شنا یکی […]

12452رئیس هیأت شنای شهرستان چالوس : شنا بایدازاهمیت ویژه ای برخوردارباشد ومسئولین نگاه ویژه ای به آن داشته باشند .

 

اسماعیل غمگسار رئیس هیأت شنای شهرستان چالوس درگفت وگو با خبرنگار مازنداسپرت از غرب مازندران نداشتن استخرشنا ، زیرنظراداره ورزش وجوانان شهرستان چالوس رامشکل اصلی رشته ورزشی شنادراین شهرستان دانست.

 

غمگساردرادامه افزود:شنا یکی ازسه رشته ای است که پیامبر(ص)به آن سفارش فرموده است بنابراین شنا بایدازاهمیت ویژه ای برخوردارباشد ومسئولین نگاه ویژه ای به آن داشته باشند وامکانات ویژه ای راهم برای گسترش این رشته ورزشی فراهم کنند اما درچالوس چنین نیست و مایک استخر درحدمتوسط هم نداریم که استخردولتی محسوب شود.البته استخرهایی درچالوس به صورت خصوصی فعال هستند و استخرنیروی دریایی راهم داریم واین استخرهادراختیارماهم قرارداده میشودامانیازهیأت شنای شهرستان بیش ازاینهاست ضمن اینکه هیأت شنای شهرستان برای گسترش این رشته ورزشی نیازبه یک استخراختصاصی داردتابتواند درآن مسابقات شنا را برگزارنماید.

غمگساردرادامه افزود: در زمان نمایندگی دکترمحسنی برای احداث یک استخراختصاصی قولهایی داده شداما باروی کارآمدن نماینده جدید هنوز استخری نداریم.البته استخری درآینده برای اداره آموزش وپرورش ساخته خواهد شداما کماکان موضوع اصلی که داشتن یک استخرشنای اختصاصی است درجای خودباقی است.

ریاست هیأت شنای شهرستان چالوس درادامه افزوددرشهرهای زیادی ازاستان مازندران استخرهایی وجوددارندکه زیرنظراداره ورزش همان شهراداره میشود.برای مثال شهرهایی ازقبیل نوشهر؛تنکابن؛نور وآمل دارای استخردولتی هستنداماچالوس دراین بین مظلوم واقع شده ودراین زمینه موردبی مهری قرارگرفته است.

اسماعیل غمگسارکه ۲۰سالی ازریاستش برهیأت شنای شهرستان چالوس میگذرد درادامه افزود:دراین مدت که در ورزش شهرستان چالوس فعال هستم روز به روز حمایتها از ورزش شنا بیشترشده وشرکت های خصوصی ازماحمایتهای زیادی انجام داده اند.جامعه ورزش شهرستان چالوس و همینطور اداره ورزش وجوانان شهرستان حمایتهای خوبی از ما انجام داده انداما بازهم نیازبه حمایتهای بیشتری داریم.

رئیس هیأت شنای شهرستان چالوس درادامه به مقامهای این رشته ورزشی درسطوح مختلف کشوری واستانی اشاره کرده وافزود:باتوجه به همه مشکلات درسال اخیر درشنای دختران مقامهای اول,ودوم وسوم غرب استان مازندران را کسب کردیم. ضمن اینکه سال گذشته مقام پنجم مسابقات شنای دریایی مردان کشور راازآن خودکردیم. اگرامکانات لازم فراهم شودپیشرفت شنابسیارچشمگیرخواهدبود.

غمگساردرپایان افزود:درپایان اجازه میخواهم ازسرهنگ عباس جمال امیدی وسرهنگ یدالله رضایی دررابطه با در اختیار قراردادن استخر جوادالائمه تشکرکنم.
ضمن اینکه ازحاج حسن اکبرپورمدیریت استخرحاج حسن و همچنین از آقای جراحی مدیریت سونا المپیک نیز صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم وامیدوارم مسئولین بیشتربه فکرشنا که ورزش موردسفارش پیامبرگرامی اسلام است باشند.

 

14141

پاسخی بگذارید