1. مطالب منتشر شده در دسته ی "برترین ها"
بهترین بازیکن دیدار شهروند رامسر و شاهین فرابرد زنجان معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ محمد ابراهیم زاده بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار شهروند رامسر و شاهین فرابرد زنجان معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار پیام انتظار آشخانه و دریای حربده محمودآباد معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ هادی اسماعیلی بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار پیام انتظار آشخانه و دریای حربده محمودآباد معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار ستاره کاسپین بابل و ذوب و فلزات همدان معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ حامد حسن زاده بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار ستاره کاسپین بابل و ذوب و فلزات همدان معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار شهروند فریدونکنار و دریای بابل معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ محمد قاسم نژاد بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار شهروند فریدونکنار و دریای بابل معرفی شد.

تکواندو هیات برتر ورزش استان مازندران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ شد + گرافیک
با پایان نظرسنجی مازنداسپرت؛

با پایان نظرسنجی مازنداسپرت؛تکواندو هیات برتر ورزش استان مازندران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ شد .

اداره برتر ورزش استان مازندران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ معرفی شد + گرافیک
با پایان نظرسنجی مازنداسپرت؛

با پایان نظرسنجی مازنداسپرت؛ اداره ورزش و جوانان شهرستان تنکابن اداره برتر شهرستانی شد.

بهترین بازیکن دیدار دماوندآمل و سولدوز نقده معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ احمد فلاح بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار دماوندآمل و سولدوز نقده معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار شهدای ساری و سرخپوشان قم معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ امین زندی بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار شهدای ساری و سرخپوشان قم معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار آریو نجم تهران و ستاره کاسپین بابل معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ حامد نوروزی بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار آریو نجم تهران و ستاره کاسپین بابل معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار ذوب و فلزات همدان و شهروند رامسر معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ حسین حبیبی بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار ذوب و فلزات همدان و شهروند رامسر معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار دریای بابل و  آریان اندیشه تهران معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ مهدی کاکویی بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار دریای بابل و آریان اندیشه تهران معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار دریای حرب ده محمودآباد و شهروند فریدونکنار معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ مسعود فلاح بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار دریای حرب ده محمودآباد و شهروند فریدونکنار معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار شهدای بابلسر و چوکای تالش معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ مصطفی نوربخش بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار شهدای بابلسر و چوکای تالش معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار نساجی مازندران و شاهین بوشهر معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ علی شجاعی بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار نساجی مازندران و شاهین بوشهر معرفی شد .

بهترین بازیکن دیدار دریای حرب ده محمودآباد و آریا اندیشه تهران معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ مسعود فتاح بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار دریای حرب ده محمودآباد و آریا اندیشه تهران معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار کیمیا تهران و دماوند آمل معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ محمد صالحی بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار کیمیا تهران و دماوند آمل معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار شهروند رامسر و آریو نجم تهران معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ رضا عدالت پناه بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار شهروند رامسر و آریو نجم تهران معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار ستاره کاسپین بابل و فرهنگ البرز معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ عارف ابراهیم زاده بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار ستاره کاسپین بابل و فرهنگ البرز معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار مقاومت تهران و دریای بابل معرفی شد + گرافیک
با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛

با اعلام کارشناسان مازنداسپرت؛ صمد مسیح زاده بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار مقاومت تهران و دریای بابل معرفی شد.

بهترین بازیکن دیدار  پیام سرخه سمنان و شهروند فریدونکنار معرفی شد+ گرافیک
با نظر کارشناسان مازنداسپرت؛

با نظر کارشناسان مازنداسپرت؛ مجتبی نانواکناری بعنوان چهره شاخص و بهترین بازیکن دیدار پیام سرخه سمنان و شهروند فریدونکنار معرفی شد.

کشتی
مازنداسپورت بنر آبی
خرید توپ فوتبال
استخر قصر آبی مراد محمدی ساری - جویبار
ماهک
دستهای مهربان
مکان تبلیغ شما
مازنداسپورت بنر سبز
مازنداسپرت تبلیغات
تبلیغ2
مکان تبلیغ
تنکابن 24
تبلیغ شما
قالب خبری